Tilsynet var knyttet til forlenget drift av Åsgard A og omfattet også entreprenører (V&M og ISO) på innretningen.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at styringen av arbeidsmiljørisiko var egnet til å forbedre tilstanden på innretningen, både for Equinors og entreprenørers ansatte. Videre ville vi verifisere at innretningen var utformet på en måte som sikrer at ansatte ikke eksponeres for arbeidsmiljøfaktorer utover nivåer som er gitt av regelverk og refererte standarder. Arbeidsmiljørisiko omfatter her fysisk/kjemiske, mekaniske og organisatoriske/psykososiale faktorer.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Støyeksponering over krav i regelverket
  • Bemanning

Det ble ikke identifisert noen forbedringspunkter.

Hva skjer videre?

Equinor har fått frist til 31. oktober 2019 med å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.