Tilsynet ble gjennomført fra 12. til 14. november 2019.

Gassco er operatør for Nyhamna, mens Norske Shell er teknisk tjenesteyter.

Mål

Målet med aktiviteten styring av arbeidsmiljørisiko var å føre tilsyn med hvordan helserisiko i arbeidsmiljøet på anlegget styres for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for egne og entreprenørers ansatte.

Målet med aktiviteten storulykketilsyn var å få bekreftet at Nyhamna hadde etablert og implementert en strategi i henhold til § 7 i storulykkeforskriften.

I tillegg ville vi vurdere hvordan arbeidstakermedvirkning på anlegget var tilrettelagt.

Vi fulgte også opp tidligere funn fra tilsyn med Nyhamna.

Resultat

Tilsynet identifiserte avvik knyttet til følgende forhold:

  • Analyser av arbeidsmiljøet
  • Samlet vurdering av arbeidsmiljørisiko
  • Representasjon mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i arbeidsmiljøutvalget

Hva skjer nå?

Vi har bedt Gassco innen 21. august 2020 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.

Nyhamna

Nyhamna gassbehandlingsanlegg ligg i Aukra kommune i Møre og Romsdal.

 Anlegget blei bygt for å ta i mot og behandla gassen frå Ormen Lange-feltet i Norskehavet, men er no utvida til å ta i mot gass som kjem gjennom Polarled-røyrleidninga frå felta Aasta Hansteen, Dvalin og mulige framtidige feltutbyggingar lengre nord i Norskehavet.

Kjelde: norskpetroleum.no