Tilsynet er en videreføring av tilsyn i 2016 med Statoils egen oppfølging av endringer. UPN gjennomfører nå flere omfattende endringer som delvis gjennomføres parallelt, blant annet prosjektet Driftsbemanning 2016 -19 for å «optimalisere felles driftsmodell». I dette prosjektet inngår prosesser for sokkeldimensjonering, pilot for planbasert vedlikehold (PBV) og ny modell for operasjonsgruppene (OPS). Sistnevnte ble innført 1. januar 2017.

Mål

Målet med tilsynet var å se til at Statoil gjennomfører endringene slik at helse, miljø og sikkerhet(HMS)-risiko identifiseres og følges opp, og mulige HMS-gevinster identifiseres og realiseres.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik fra krav i regelverket. Dette gjaldt beslutningsgrunnlag.

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til konkrete mål for HMS-forbedring, informasjon og involvering, og risikostyringsmetode og kompetanse.

Vi har bedt Statoil innen 1. september 2017 redegjøre for hvordan avviket og forbedringspunktene vil bli håndtert.