Tilsynet ble gjennomført i perioden 14. til 18. juni 2021. 

Mål 

Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med hvordan Equinor styrer og sikrer et fullt forsvarlig organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, samt forebygger muskel- og skjelettplager for eget personell på Mongstadanlegget. 

Resultat 

Det ble identifisert fem avvik knyttet til: 

  • Analyse av arbeidsmiljøet 
  • Planlegging og tiltak
  • Kontinuerlig forbedring
  • Opplæring og informasjon om helserisiko i arbeidsmiljøet
  • Tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning

Videre ble det også identifisert ett forbedringspunkt knyttet til utforming av visuell tavle. 

Hva skjer nå? 

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Selskapet er også bedt om å gi sin vurdering av det forbedringspunktet som ble identifisert. Fristen for dette er satt til 8. oktober 2021.