Tilsynet ble gjennomført i oktober 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å:

 • Verifisere at kran og løfteoperasjoner, samt arbeid i høyden har blitt utført i henhold til krav.
 • Verifisere at vedlikehold har blitt utført i forhold til planer og retningslinjer fra produsent på det utstyret og de maskiner som inngikk i tilsynsområdet.
 • Verifisere at kartlegginger av faktorer som støy, kjemisk eksponering og ergonomi er gjennomført og fulgt opp som beskrevet i søknad om samtykke til forlenget levetid for Tambar.
 • Verifisere at selskapets systemer for styring av helserisiko i arbeidsmiljøet for NUI personell, inkludert organisatorisk og psykososial risiko samsvarer med krav i regelverket.

Resultat

Tilsynet identifiserte seks avvik og fire forbedringspunkt.

Avvikene omfattet:

 • Mangelfullt vedlikehold av løst løfteutstyr
 • Avviksbehandling etter egenkontroll og sakkyndig kontroll.
 • Analyse av arbeidsmiljøet
 • Samordning av ansvar og myndighet
 • Kjemisk helsefare
 • Lagring av kjemikalier

Forbedringspunktene omfattet:

 • Bearbeiding av data.
 • Tilrettelegging for arbeid i høyden.
 • Arbeidsmiljøutvalg (AMU)
 • Styrende dokumenter innen arbeidsmiljø

Hva skjer nå?

Vi har bedt Aker BP innen 8. februar 2023 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som ble observert.