I perioden 6.-14. juni 2018 førte vi tilsyn med styring av helserisiko, kapasitet og kompetanse innen arbeidsmiljø og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på Ringhorneinnretningen.

Vi ønsket å se nærmere på hvordan Point Resources styrer risiko i forbindelse med benzeneksponering, støyeksponering og eksponering for faktorer som bidrar til økt risiko for muskel- og skjelettplager. I tilsynet fulgte vi også opp hvordan selskapet sikret tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, samt hvordan Point Resources tilrettelegger for arbeidstakermedvirkning gjennom vernetjeneste og arbeidsmiljøutvalg.

Mål 

Målet med aktiviteten var å verifisere at Point Resources sine systemer for styring av helserisiko i arbeidsmiljøet, kapasitet og kompetanse innenfor arbeidsmiljø samt arbeidstakermedvirkning var i samsvar med regelverket.

Resultat

Tilsynet identifiserte avvik knyttet til risikoutsatte grupper, tilrettelegging av arbeid, benzenovervåking ved arbeid på hydrokarbonførende systemer, beregning av daglig støyeksponering, drøfting, informasjon og evaluering av kontrolltiltak og systematikk for å sikre arbeidstakermedvirkning.

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til vibrasjon fra håndholdt verktøy, innretningsspesifikk arbeidsmiljøkompetanse og interne krav om sikkerhetsinspeksjoner.

Vi har bedt Point Resources innen 14. september 2018 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert. I tillegg har vi bedt om selskapets vurdering av de forbedringspunktene som er observert.