Tilsynet ble gjennomført i perioden 22. til 26. februar 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at klargjøring og ferdigstilling før oppstart av Martin Linge er i henhold til regelverkets krav. Videre vil resultatene fra tilsynet være del av grunnlaget for behandling av søknad om samtykke til bruk.

Resultat

Det ble under tilsynet identifisert seks avvik fra regelverket. Disse var knyttet til:

  • Materialhåndtering i batterirom
  • Oppfølging av leverandør
  • Ergonomiske forhold
  • Arbeidsbenker på verksted
  • Arbeidsmiljøutvalg
  • Opplæring og nødvendig tid til vernearbeid for verneombud

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Utforming av helifuelramme
  • Roller og ansvar knyttet til operasjonelt ansvarlig
  • Ventilasjon ved blanding av maling

Oppfølging av tidligere avvik

Vi fant at følgende avvik fra vårt tilsyn med materialhåndtering og arbeidsmiljø på Martin Linge januar 2019, ikke er håndtert i tråd med selskapets tilbakemelding(er) av 5. april 2019:

Avvik om materialhåndtering, jf. rapport etter tilsyn med materialhåndtering, arbeid i høyden og arbeidsmiljø i ferdigstillelsesfasen og i forberedelse til drift på Martin Linge. 

Hva skjer nå?

Rapporten inneholder beskrivelse av påviste avvik, både nye og tidligere, og vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan disse avvikene vil bli håndtert. Selskapet er også bedt om å gi sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Fristen for dette er satt til 30. april 2021.