Pålegget ble varslet 16. oktober 2020 og gitt 26. oktober 2020.

Vi gjennomførte tilsynet i tidsrommet 25. mai til 18. juni 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Equinors og entreprenørers styring av arbeidsmiljørisiko er slik at arbeidstakerne ikke utsettes for risiko for helseskade og sykefravær.

Resultat

Det ble identifisert fem avvik knyttet til:

  • styring av arbeidsmiljørisiko på Grane
  • styring av risiko for muskel- og skjelettplager
  • styring av fysisk og kjemisk arbeidsmiljø
  • bemanning og kompetanse
  • opplæring av verneombudene

Pålegg

På bakgrunn av våre observasjoner i tilsynet, har vi nå gitt følgende pålegg til Equinor:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. rammeforskriften § 17 om plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle et styringssystem, styringsforskriften §§ 18 om analyse av arbeidsmiljøet og 21 om oppfølging pålegger vi Equinor å:

1. Gjennomgå selskapets styringssystem og praksis for arbeidsmiljøoppfølging for å sikre:

- at potensiell arbeidsmiljørisiko identifiseres på en systematisk måte
- at det utføres kartlegging av arbeidsmiljøforhold som er tilstrekkelig til å vurdere helserisiko
- at det gjennomføres helhetlige risikovurderinger på gruppenivå for arbeidsmiljøfaktorene og at disse legges til grunn for beslutning av tiltak
- at tiltak følges opp og at effekten av tiltak valideres og verifiseres av kvalifisert personell

2. Gjennomføre en helhetlig gjennomgang av arbeidsmiljøforhold på Grane

Jf. rapportens kapittel 5, avvik 5.1.1.

Fristen for å etterkomme pålegget er 26.02.2021. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

En tidfestet plan for å etterkomme pålegget skal oversendes Ptil innen 15.11.2020. Planen skal beskrive hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp, og når pålegget vil bli etterkommet.