Bakgrunn og mål

Stureterminalen i Øygarden kommune i Hordaland mottar råolje og kondensat fra Osebergområdet og fra Granefeltet gjennom rørledninger. Statoil er operatør for anlegget.

Prosessanlegget på Kollsnes i Øygarden vest for Bergen behandler gassen fra feltene Troll, Kvitebjørn og Visund. Gassco er operatør for anlegget, mens Statoil er teknisk driftsansvarlig. 

Ptil førte tilsyn med operatørenes oppfølging av stillas, kran- og løfteoperasjoner samt styring av arbeidsforhold på de to anleggene i dagene 5. – 7. desember 2016.

Resultat

En hovedkonklusjon fra tilsynet er at fagpersonellet som jobber med kran- og løfteoperasjoner og arbeidsmiljø er kunnskapsrike og engasjerte, og at det blant annet ved bruk av ulike verktøy for kartlegging av arbeidsmiljø er identifisert en rekke gode forbedringstiltak på anleggene.

Det ble imidlertid påvist avvik og forbedringspunkt som i hovedsak gjelder selskapenes styring og tilrettelegging, herunder evne til å vurdere om egne observasjoner utgjør avvik fra selskapenes egne krav eller fra myndighetskrav. Dette gjør at selskapene får et dårligere beslutningsgrunnlag for prioritering av risikoreduserende tiltak.

Statoil og Gassco har fått frist til 8. februar 2017 med å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og hvordan forbedringspunktene blir vurdert.