Tilsynet ble gjennomført i perioden 30. mai til 2. juni 2023.

Bakgrunn

Siden 2017 har vi gjennomført aktiviteter innen begge fagområdene, gjennom møter og tilsyn med Johan Castberg-prosjektet. I tilsynsperioden var prosjektet i en sammenstilling- og ferdigstillelsesfase. Tilsynet dekket hele innretningen, inkludert boligkvarter, topside, skrog og turret.

Vi har tidligere gjennomført tilsynsaktiviteter der avvik og forbedringspunkter ble påvist. Tidligere observasjoner ble inkludert som en del av dette tilsynet for å følge opp at de ble ivaretatt, og håndtert, i samsvar med tidligere mottatte svar. Vi verifiserte også at endelige løsninger er, eller vil bli, i henhold til regelverket.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp Equinor sin styring av prosjektet, for å sikre at det er i samsvar med myndighetskrav innen logistikk og arbeidsmiljø. Vi fulgte også opp involveringen av driftsorganisasjonen i prosjektarbeidet, og forberedelsene til operasjonen. Dette for å redusere sannsynligheten for fremtidige feil, fare- og ulykkessituasjoner.

Resultat

Vi identifiserte fire avvik under tilsynet. Disse gjaldt:

  • Materialhåndtering og transport
  • Arbeidsmiljøanalyser
  • Kjemikalier og kjemisk påvirkning
  • Ergonomisk utforming

Videre identifiserte vi fire forbedringspunkter, Disse gjaldt:

  • Offshorekraner som del av beredskapsplaner
  • Arbeidstakermedvirkning
  • Kontinuerlig forbedring
  • Avviksbehandling

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi sin vurdering av de forbedringspunktene som ble identifisert. Svarfrist er satt til 18. august 2023.