• Tilsynet ble gjennomført i mai og juni 2021.
 • Varsel om pålegg ble sendt til Dolphin 8. august 2021.
 • Pålegget ble gitt 27. august


Tilsynet var en oppfølging av tilsyn med arbeidsmiljøstyring og elektriske anlegg som ble gjennomført i januar 2020, og avvik fra dette tilsynet ble fulgt opp. 

Videre ble følgende tema vektlagt:

 • Styring av arbeidsmiljørisiko
 • Reell arbeidstakermedvirkning 
 • Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen)

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Dolphins styring av arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning på Borgland Dolphin samsvarte med krav i regelverket.

Resultat

Generelt så vi en forbedring av systematisk styring av arbeidsmiljø siden tilsynet som ble gjennomført i januar 2020. Dolphin hadde gjennomført en rekke kartlegginger og flere tiltak, men det var fortsatt mangler med den systematiske styringen av arbeidsmiljø på Borgland Dolphin.

Avvik etter forrige tilsyn var ikke fulgt opp i tråd med selskapets svar til oss, og de hadde ikke i tilstrekkelig grad sikret at arbeidstakerne ikke ble utsatt for helseskadelig eksponering i arbeidet. Det ble også funnet avvik innen arbeidstakermedvirkning og arbeidsmiljøutvalg.

Følgende avvik ble identifisert:

 • Oppfølging av avvik fra tidligere tilsyn
  • Styring av arbeidsmiljø
  • Arbeidsmiljøkompetanse hos linjeledere
  • Arbeidstakermedvirkning
 • Stoffkartotek og oppbevaring av kjemikalier
 • Dieseleksos
 • Arbeidsmiljø i shakerområdet
 • Register over arbeidstakere utsatt for kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier og bly
 • Støy og vibrasjon
 • Personlig verneutstyr
 • Ergonomisk tilrettelegging
 • Arbeidsmiljøutvalg

Pålegg

Vi har identifisert brudd på regelverket og manglende oppfølging av tidligere gjennomførte tilsyn og funn, og har gitt følgende pålegg til Dolphin:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, pålegger vi Dolphin Drilling AS å sikre at alle avvik som er identifisert av oss innen arbeidsmiljø på Borgland Dolphin korrigeres, jf. styringsforskriftens § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 22 om avviksbehandling, aktivitetsforskriften § 22 om opplæring i sikkerhet og arbeidsmiljø etter arbeidsmiljøloven og rammeforskriften § 13 om tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning, herunder at

 • tilstrekkelig kompetanse innen arbeidsmiljø og reell arbeidstakermedvirkning sikres
 • det gjennomføres helhetlige risikovurderinger på gruppenivå for arbeidsmiljøfaktorene og at disse legges til grunn for beslutning av tiltak
 • tiltak følges opp og at effekten av tiltak valideres og verifiseres av kvalifisert personell

Fristen for å etterkomme pålegget er 1.12.2021. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

En tidfestet plan for å etterkomme pålegget skal oversendes Ptil innen 1.9.2021. Planen skal beskrive hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp, og når pålegget vil bli etterkommet.