Tilsynet ble gjennomført i perioden 28. april 2021 til 2. februar 2022 og var rettet mot Equinors styring av arbeidsmiljørisiko på tvers av innretninger og anlegg.

Bakgrunn

Tidligere tilsyn med Equinors offshoreinnretninger og landanlegg har vist sammenfallende observasjoner knyttet til svakheter i Equinors arbeidsmiljøstyring på systemnivå, og i hvordan risikostyring utøves i praksis på innretninger og anlegg.

Etter tilsyn med Grane i 2020 ble det i tillegg til pålegg rettet mot Grane også gitt pålegg om gjennomgang av Equinors systemer for styring av arbeidsmiljørisiko på tvers av innretninger og anlegg. Dette ble gitt samlet i ett påleggsbrev datert 26.10.2020.

Les mer: Pålegg til Equinor – Grane (2020)

Mål

Målet med tilsynet var:

  • Å vurdere om Equinors systemer og praksis knyttet til styring av arbeidsmiljørisiko er tilstrekkelige til å oppnå samsvar med krav i regelverket.
  • Å følge opp effekten av Equinors igangsatte forbedringsprosesser etter pålegget gitt i tilsynet på Grane for arbeidsmiljøstyring på innretninger og anlegg.

Vår vurdering har omfattet:

  • Relevante elementer av selskapets styringssystem
  • Selskapets verktøy og praksis for styring av arbeidsmiljørisiko på innretninger og anlegg
  • Selskapets kapasitet og kompetanse på ulike nivåer i linje og stab

Resultat

Våre observasjoner gjelder flere element i styringssystemet, men en av de viktigste observasjonene var at det ikke i tilstrekkelig grad ble gjennomført nødvendige faglige analyser og risikovurderinger for å identifisere risiko. Dette medførte ytterligere mangler ved andre elementer i styringen, som er avhengig av at risiko blir identifisert.

Oversikt over risiko, beslutningsgrunnlag for tiltak, opplæring og oppfølging er eksempler på elementer som ble mangelfullt ivaretatt når det ikke i tilstrekkelig grad ble gjennomført faglige analyser og vurderinger av arbeidsmiljørisiko.

I tilsynsrapporten har vi valgt å samle de fleste av våre observasjoner knyttet til analyse av arbeidsmiljøet i ett avvik (5.1.1). Under begrunnelsespunktene i dette avviket fremhever vi det vi anser som rotårsaker til mangelfull styring av arbeidsmiljørisiko. Øvrige observasjoner som ble formidlet i oppsummeringsmøtet blir etter våre vurderinger “følgefeil” av det som fremkommer i begrunnelsespunktene til avvik 5.1.1. Dette avviket bidrar dessuten til begrunnelsene for avvik 5.1.2 om beslutningsgrunnlag.

Det ble avdekket følgende avvik fra regelverket:

  • Analyse av arbeidsmiljøet
  • Beslutningsgrunnlag
  • Avviksbehandling

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 1. desember 2022 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert.