Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Aker BPs styring av arbeidsmiljørisiko og tilrettelegging for reell arbeidstakermedvirkning på Ivar Aasen var i samsvar med regelverkets krav. 

Resultat

Det ble under tilsynet identifisert tre avvik knyttet til:

• Arbeidsmiljøkartlegging etter organisatoriske endringer
• Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager
• Helserisiko ved benzeneksponering 
 
Det ble videre identifisert forbedringspunkter knyttet til:

• Oppfølging av arbeidsmiljøforhold fra prosjekt til drift
• Helseskadelig støy
• Opplæring i helserisiko innen ergonomi
 
Aker BP har fått frist til 23. februar 2018 med å redegjøre for hvordan avvikene og forbedringspunktene vil bli håndtert.