I dagene 13. til 15. juni 2017 førte vi tilsyn med styring av arbeidsmiljørisiko og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på Statoils landanlegg på Mongstad i Hordaland.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere hvorvidt Statoils styring av arbeidsmiljørisiko og tilrettelegging for reell arbeidstakermedvirkning var i samsvar med regelverkets krav.

Resultat

Tilsynet påviste ni avvik. Disse gjaldt arbeidsmiljøutvalg, formidling av arbeidsmiljødata til verneombud, avviksbehandling av arbeidsmiljøobservasjoner, krav til områdestøy, iverksatte støytiltak, støyeksponeringsmålinger, benzeneksponering, male- og sandblåsehall og prefabrikasjonsverkstedet – isolering.

Det ble i tillegg påvist fire forbedringspunkt. Disse gjaldt støyforhold i fabrikasjonshallen, tid til utøvelse av verneombudenes funksjoner, samarbeid mellom Statoils og leverandørenes vernetjenester og ikke-konsistente krav i Statoils veiledende dokumenter.

Vi har bedt Statoil innen 18. september 2017 svare på hvordan avvikene vil bli håndtert, og om en vurdering av de påpekte forbedringspunktene.