Tilsynet ble gjennomført i perioden fra 6. til 13. januar 2022. 

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Seadrill sin styring av arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning på West Phoenix samsvarte med krav i regelverket.

Resultat

Vi identifiserte åtte avvik knyttet til:

  • Felles stedlig arbeidsmiljøutvalg (FS-AMU)
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Ergonomiske forhold
  • Støyeksponering
  • Arbeidsmiljø i ROV-område
  • Oppfølging av arbeidsmiljørisiko hos entreprenør
  • Tilrettelegging i mekanisk verksted
  • Utforming i slambehandlingsområdene

I tillegg identifiserte vi to forbedringspunkt knyttet til:

  • Risikoreduserende tiltak basert på samlet ergonomisk risiko
  • Vernetjeneste

Hva skjer nå?

Vi har bedt Seadrill innen 4. april 2022 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.