Mål 

I dagene 8.-10.3.2016 gjennomførte Ptil en tilsynsaktivitet innenfor arbeidsmiljøområdet knyttet til Statoils planer for drift av Gullfaks A utover designlevetid.

Tilsynsaktiviteten inngår i Ptils hovedprioritering «sikker senfase», hvor hensikten er å bidra til at innretninger og anlegg i norsk petroleumsvirksomhet opprettholder og videreutvikler et høyt sikkerhets- og arbeidsmiljønivå også i senfase.
 
Formålet med aktiviteten var å vurdere om Statoils styring for å kvalifisere Gullfaks A for videre drift fram til 2036 møter regelverkets krav innenfor arbeidsmiljøområdet, og videre at innretningen er utformet på en måte som sikrer at ansatte under operasjon ikke eksponeres for arbeidsmiljøfaktorer utover de nivåer som er gitt av regelverk og refererte standarder.

Resultat

Det ble påvist avvik vedrørende:

  • Helserisiko knyttet til kjemikalier
  • Risiko for støyrelatert hørselsskade

Videre ble det påvist forbedringspunkt knyttet til

  • Eksoseksponering i boreområdet
  • Arbeidsmiljø i shakerområdet 

Statoil har fått frist til 20.5.2016 med å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og hvordan forbedringspunktene blir vurdert.