Hopp til hovedinnhold

§ 3 Anvendelse av maritimt regelverk i petroleumsvirksomheten til havs

For flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, og som følger et maritimt driftskonsept, kan relevante tekniske krav i Sjøfartsdirektoratets regelverk for flyttbare innretninger med utfyllende klasseregler som er gitt av en klasseinstitusjon, eller internasjonale flaggstatsregler med utfyllende klasseregler som gir samme sikkerhetsnivå, med de presiseringer og begrensninger som følger av innretningsforskriften § 1, legges til grunn i stedet for tekniske krav som er gitt i og i medhold av petroleumsloven. Det maritime regelverket som velges brukt skal legges til grunn i sin helhet.
Havindustritilsynet kan fastsette tilleggskrav, når disse kravene kan begrunnes ut fra sikkerhetsmessige hensyn.
Paragraf sist endret: 1. januar 2019

Bestemmelsen slår fast at relevante tekniske krav i maritimt regelverk som en hovedregel kan legges til grunn som alternativ til krav i petroleumsregelverket, med de presiseringer og begrensninger som følger av innretningsforskriften § 1 fjerde ledd. For de områdene som dekkes av bestemmelsen og innretningsforskriften § 1, trenger den ansvarlige ikke å forholde seg til de detaljerte tekniske kravene i innretningsforskriften. Når det likevel i tillegg vises til maritime normer i innretningsforskriften, og i kommentarer til den, er det fordi disse normene kan være relevante også på områder som ikke omfattes av denne paragrafen. Når innehaveren av en samsvarsuttalelse velger å legge maritimt regelverk til grunn, vil ikrafttredelse av nye bestemmelser følge Sjøfartsdirektoratets regelverk på de områdene der rammeforskriften § 3 gjelder. I henhold til Sjøfartsdirektoratets regelverk vil det normalt tilsi ikrafttredelse ved neste sertifikatforfall. I tilfeller der Sjøfartsdirektoratet og klasseinstitusjonene har regler om det samme ved bruk av utfyllende klasseregler som nevnt i første ledd, skal Sjøfartsdirektoratets regler brukes.
Adgangen til å bruke denne paragrafen, jf. § 3 første ledd, forutsetter at innretningen følger et maritimt driftskonsept, har gyldige maritime sertifikater, og at det maritime regelverket som velges brukt i medhold av denne paragrafen, legges til grunn i sin helhet.
Med klasseinstitusjon som nevnt i første ledd, menes de til enhver tid anerkjente institusjonene som nevnt i Sjøfartsdirektoratets forskrift om bygging av flyttbare innretninger § 1 tredje punkt: «MOU-klasseinstitusjon: Anerkjent klasseinstitusjon som det er inngått tilleggsavtale med om å utføre kontroll og besiktelse mv. av flyttbare innretninger. Disse institusjonene er:
  1. American Bureau of shipping (ABS)
  2. DNV
  3. Lloyd’s Register of Shipping (LR).»
Bestemmelsen omfatter bruk av flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, men er begrenset til flyttbare innretninger som følger et maritimt driftskonsept, og som således ikke er permanent plassert på sokkelen. Bestemmelsen kan blant annet omfatte flyttbare boreinnretninger, brønnintervensjonsinnretninger, flerbruksinnretninger og enkelte typer flyttbare produksjonsinnretninger. Bestemmelsen omfatter således ikke bunnfaste innretninger, flytende produksjonsinnretninger som er permanent plassert, lagerskip og liknende, det vil si innretninger som skal operere på et felt i hele feltets levetid når de ikke følger en maritim drifts- og vedlikeholdsfilosofi.
For enkelte typer flyttbare innretninger blir det en skjønnsmessig vurdering om de omfattes av bestemmelsen eller ikke. Det er viktig at det i slike tilfeller tas tidlig kontakt med tilsynsmyndigheten for å få de nødvendige prinsipielle avklaringene.
Bestemmelsen omfatter maritime områder som skrog, stabilitet, forankring, marine systemer med mer.
Rammeforskriften § 3 sammen med innretningsforskriften § 1 fjerde ledd viderefører samlet intensjonene med tidligere paragraf i rammeforskriften § 3. Bestemmelsen er endret til å gjelde Sjøfartsdirektoratets forskrifter slik de lyder etter endringer også foretatt etter 2007.
Etter innretningsforskriften § 1 fjerde ledd bokstav d skal eventuelle unntak som er gitt av maritime myndigheter i tilknytning til det maritime regelverket med utfyllende klasseregler, vurderes for å identifisere eventuelle sikkerhetsmessige konsekvenser for innretningenes planlagte bruk i petroleumsvirksomheten. Dersom vurderingen er at petroleumsvirksomheten kan gjennomføres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte, og avvikene således ønskes opprettholdt, skal det gis en oversikt over tidligere gitte unntak for den flyttbare innretningen som har sikkerhetsmessig betydning, som framlegges for Havindustritilsynet for behandling.
For flyttbare innretninger i petroleumsvirksomheten som er ISM-sertifisert kan den ansvarlige legge til grunn IMOs resolusjon A.741 International Safety Management Code (ISM-koden) for den delen av styringssystemet som er knyttet til maritime driftsforhold, jf. veiledning til rammeforskriften § 17 tredje avsnitt.
For nye flyttbare innretninger som omfattes av bestemmelsen, bør evakueringsmidler for evakuering til sjøen være i samsvar med krav i innretningsforskriften § 44. Tilsvarende gjelder for større ombygginger eller modifikasjoner på eksisterende flyttbare innretninger som omfattes av denne bestemmelsen.
Når det gjelder utnyttelse av dokumentasjon, deriblant maritime sertifikater, vises det til rammeforskriften § 23 første ledd. Det vises også til veiledningen til rammeforskriften § 25, som omtaler bruk av sam¬svarsuttalelse for flyttbare innretninger (SUT) som dokumentasjon.
”065 - Håndbok for søknad om samsvarsuttalelse (SUT)”, revisjon 4 av 1. januar 2011, med eventuelt senere revisjoner akseptert av Havindustritilsynet, angir akseptable tekniske normer og standarder for de enkelte områdene på en flyttbar innretning, også på andre områder enn dem som omfattes av denne bestemmelsen og innretningsforskriften § 1 fjerde ledd, og klargjør gjennom dette også hva som er en akseptabel fortolkning av teknisk basis for de ulike støttesystemene og enkelte krav til arbeidsmiljø. Det vises også til Norsk olje og gass’ «Håndbok for samtykkesøknad for brønnoperasjon fra en flyttbar innretning» for ytterligere veiledning om kvalifisering av flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, etter HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten.
Det vises til veiledningen til rammeforskriften § 24 og til § 70, der forholdet til standarder i forbindelse med unntak er omtalt.

Om begrepene fartøy og innretning
Avhengig av aktivitetene man utfører i petroleumsvirksomhet vil en utførende enhet defineres som fartøy eller innretning. Nedenfor følger en beskrivelse av de to begrepenes innhold.

Fartøyvirksomhet
Aktivitet som kan utføres av fartøy vil være der aktivitetsutførende enhet er koblet opp mot en havbunnsbrønn eller en brønn på en fast innretning, men ikke har hovedkontrollen med brønnenes stengeventiler. Hovedkontrollen med brønnstrømmen (ventiltre eller brønnkontrollutstyr koblet på brønnen) ivaretas av en annen innretning (fra kontrollrom og /eller direkte operasjon av kontrollventiler) enn aktivitetsutførende enhet. Fartøyvirksomhet kan utføres av innretning med SUT eller fartøy uten SUT.
Eksempler på slike aktiviteter er pumping av ulike fluider (gass og væske) inn i en brønn via et ventiltre eller til en brønnventil, for oppsprekking («fracking»), stimulering, opprensking etc., samtidig som brønnintervensjon foregår (brønnintervensjonspersonellet ivaretar hovedkontroll med brønnstrømmen).
Det samme gjelder ved aktiviteter der man utfører vedlikehold av havbunnsbrønner (ventiltre eller utstyr på brønnrammen) eller utskifting av utstyr på havbunnsbrønner, der man ikke er koblet opp mot brønnen, og en annen innretning har hovedkontrollen med brønnstrømmen.

Innretningsvirksomhet
Aktivitet som skal utføres av innretning vil være der aktivitetsutførende enhet er koblet opp mot en havbunnsbrønn med intervensjonsutstyr som føres inn i brønnen, og enheten har hovedkontrollen med brønnenes stengeventiler. Hovedkontrollen med brønnstrømmen (ventiltreventiler eller brønnkontrollutstyr koblet på brønnen) ivaretas av aktivitetsutførende enhet (fra kontrollrom og /eller direkte operasjon av kontrollventiler). Overvåking/monitorering av havbunnsbrønnens ventiltre kan foregå samtidig fra annen innretning. Innretningsvirksomhet må utføres av innretning med SUT.
Eksempler på slike aktiviteter er kabeloperasjon («wireline») og kveilerøroperasjon («coiled tubing») i havbunnsbrønner der utstyrsstreng/komponenter fysisk føres gjennom ventiltre og brønnkontrollutstyr inn/ut av brønnen.

KCA Deutag – Askepott - teknisk sikkerhet og elektriske anlegg

Publisert: 4. juni 2024

Avvik

Odfjell Drilling – Deepsea Nordkapp – beredskap

Publisert: 3. april 2024

Avvik

Odfjell Drilling - Deepsea Nordkapp - stabilitet og maritime systemer

Publisert: 15. januar 2024

Avvik

Noble – Noble Invincible - risikostyring, elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og teknisk sikkerhet

Publisert: 20. desember 2023

Avvik

Pålegg til COSL Drilling – COSLPromoter – styring av arbeidsmiljø og drift i boreområdene

Publisert: 5. desember 2023

Avvik

Island Offshore – Island Constructor – Beredskapsstyring

Publisert: 16. november 2023

Avvik

Pålegg til Repsol - Yme

Publisert: 2. november 2023

Avvik

Noble Drilling – Noble Integrator - styring av helikopterdekkoperasjoner

Publisert: 28. august 2023

Avvik

COSL Drilling – COSLPromoter - styring av helikopterdekkoperasjoner

Publisert: 15. juni 2023

Avvik

Odfjell - Deepsea Atlantic - arbeidsmiljø og helikopterdekkoperasjoner

Publisert: 14. juni 2023

Avvik

Transocean – Transocean Enabler – posisjonering

Publisert: 25. mai 2023

Avvik

KCAD – Askeladden – styring av beredskap

Publisert: 31. mars 2023

Avvik

Noble – Noble Lloyd Noble – arbeidsmiljø og drift i boreområdene

Publisert: 30. januar 2023

Avvik

Seadrill – West Phoenix – beredskap, teknisk sikkerhet og helikopterdekkoperasjoner

Publisert: 16. januar 2023

Avvik

Equinor – Hammerfest LNG - arbeidsmiljørisiko og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 16. desember 2022

Avvik

Odfjell - Deepsea Atlantic - Styring av stabilitet, vann- og værtett integritet

Publisert: 13. desember 2022

Avvik

Odfjell – Deepsea Atlantic – risikostyring, elektrisk anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer

Publisert: 8. desember 2022

Avvik

Pålegg til Saipem – Scarabeo 8 – barriere- og vedlikeholdsstyring innenfor elektriske anlegg instrumenterte sikkerhetssystemer og borerelaterte systemer

Publisert: 15. august 2022

Avvik

Prosafe – Safe Boreas – beredskap og arbeidsmiljø

Publisert: 15. august 2022

Avvik

Floatel International – Floatel Endurance - integritet av marine systemer

Publisert: 1. august 2022

Avvik

AKOFS – AKOF Seafarer – oppdatering av SUT - elektrisk anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 23. juni 2022

Avvik

Seadrill – West Linus – storulykkerisiko og barrierer

Publisert: 20. juni 2022

Avvik

Rowan - Rowan Stavanger - styring av beredskap og helikopterdekkoperasjoner

Publisert: 13. mai 2022

Avvik

Saipem - Scarabeo 8 - beredskap og helikopteroperasjoner

Publisert: 7. april 2022

Avvik

Transocean - Transocean Norge - integritet av marine systemer

Publisert: 7. april 2022

Avvik

Pålegg til Rowan – Rowan Viking – elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 10. mars 2022

Avvik

Pålegg til Transocean Services AS – Transocean Spitsbergen - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 22. desember 2021

Avvik

Dolphin – Borgland Dolphin – beredskap og teknisk sikkerhet

Publisert: 17. desember 2021

Avvik

Mærsk Drilling - Mærsk Reacher – konstruksjonssikkerhet

Publisert: 22. november 2021

Avvik

Maersk Drilling Norge - styring av beredskap - Maersk Invincible

Publisert: 3. november 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Noble Drilling - Noble Lloyd Noble – oppfølgingstilsyn

Publisert: 13. september 2021

Avvik

Repsol/Maersk Drilling – Yme – elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, prosessikkerhet og teknisk sikkerhet

Publisert: 13. august 2021

Avvik

Saipem Norge AS - marinesystemer

Publisert: 23. juli 2021

Avvik

Pålegg til Floatel International – Floatel Endurance - beredskap

Publisert: 1. juli 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Noble Drilling - Noble Lloyd Noble – elektriske anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 21. juni 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Noble Drilling - Noble Lloyd Noble – boreanlegg

Publisert: 21. juni 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Noble Drilling – Noble Lloyd Noble - konstruksjonssikkerhet og maritime systemer

Publisert: 2. juni 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Noble Drilling - Noble Lloyd Noble – beredskap, helikopterdekk og drikkevann

Publisert: 21. mai 2021

Avvik

Transocean - Transocean Barents - styring av stabilitet, vann- og værtett integritet og ballastsystemet

Publisert: 14. mai 2021

Avvik

Pålegg til Seadrill - elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på West Bollsta

Publisert: 12. mars 2021

Avvik

SUT-tilsyn – Odfjell Drilling AS – Deepsea Aberdeen – boreanlegg og vedlikehold

Publisert: 9. februar 2021

Avvik

SUT-tilsyn – Odfjell Drilling AS – Deepsea Aberdeen – konstruksjonssikkerhet og maritime systemer

Publisert: 15. januar 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Odfjell Drilling AS - Deepsea Aberdeen - elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og IKT-sikkerhet

Publisert: 6. januar 2021

Avvik

Seadrill – West Phoenix - stabilitet, vann- og værtett integritet og ballastsystemer

Publisert: 4. november 2020

Avvik

Island Offshore – Island Wellserver – elektriske anlegg

Publisert: 7. oktober 2020

Avvik

Seadrill – West Hercules - marine systemer

Publisert: 7. oktober 2020

Avvik

Odfjell – Deepsea Yantai – styring av beredskap

Publisert: 9. juli 2020

Avvik

COSL – COSLPromoter – marine systemer

Publisert: 2. juli 2020

Avvik

SUT-tilsyn – Maersk Drilling – Mærsk Inspirer – beredskap

Publisert: 15. juni 2020

Avvik

Rowan – Rowan Norway – beredskap

Publisert: 4. juni 2020

Avvik

Transocean – Transocean Arctic – marine systemer

Publisert: 4. juni 2020

Avvik

Dolphin - Borgland Dolphin - arbeidsmiljøstyring og elektriske anlegg

Publisert: 23. mars 2020

Avvik

SUT-tilsyn – AKOFS – Akofs Seafarer - elektrisk anlegg, teknisk sikkerhet og vedlikeholdsstyring

Publisert: 5. mars 2020

Avvik

SUT-Tilsyn Seadrill - West Bollsta - elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og vedlikeholdsstyring

Publisert: 22. januar 2020

Avvik

Pålegg til Rowan - Tilsyn med elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på Rowan Norway

Publisert: 17. desember 2019

Avvik

Transocean – Transocean Endurance – arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 12. desember 2019

Avvik

SUT-tilsyn - Akofs – Akofs Seafarer – tilsyn med konstruksjonssikkerhet

Publisert: 11. desember 2019

Avvik

SUT-tilsyn – Odfjell Drilling – Deepsea Yantai – beredskap, helikopterdekk og drikkevann

Publisert: 4. november 2019

Avvik

SUT-tilsyn – Odfjell Drilling – Deepsea Yantai konstruksjonssikkerhet og maritime systemer (del 2)

Publisert: 4. november 2019

Avvik

SUT-tilsyn - Odfjell Drilling - Deepsea Yantai - elektrisk anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 22. august 2019

Avvik

SUT-tilsyn - Seadrill - West Mira - elektriske anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 14. august 2019

Avvik

SUT-tilsyn - Odfjell Drilling - Deepsea Yantai - logistikk og vedlikeholdsstyring

Publisert: 2. juli 2019

Avvik

Aker BP - Alvheim FPSO - elektriske anlegg

Publisert: 26. april 2019

Avvik

Pålegg - Seadrill - West Hercules

Publisert: 24. april 2019

Avvik

Pålegg - Saipem Drilling - Scarabeo 8

Publisert: 12. april 2019

Avvik

Pålegg - Ocean Rig – Leiv Eiriksson

Publisert: 29. mars 2019

Avvik

Seadrill - West Phoenix - Gransking av brann

Publisert: 4. mars 2019

Avvik

Maersk Drilling - Maersk Reacher - Elektriske anlegg, teknisk sikkerhet, vedlikeholdsstyring, logistikk og beredskap

Publisert: 9. november 2018

Avvik

OSM Offshore - Haven - Beredskap og helikopterdekk

Publisert: 15. oktober 2018

Avvik

Seadrill - West Elara - Beredskap og arbeidsmiljø

Publisert: 20. juli 2018

Avvik

Floatel International - Floatel Endurance - Beredskap, vedlikehold og teknisk sikkerhet

Publisert: 13. juli 2018

Avvik

Equinor - Gina Krog - Materialhåndtering, arbeidsmiljø, teknisk sikkerhet og barrierer

Publisert: 28. juni 2018

Avvik

OSM Offshore AS - Haven - Vedlikeholdsstyring og teknisk tilstand

Publisert: 26. juni 2018

Avvik

Equinor/Prosafe - Safe Scandinavia - Beredskap, logistikk, arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 5. juni 2018

Avvik

COSL Drilling Europe - COSLInnovator - Elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 25. mai 2018

Avvik

Maersk - Maersk Interceptor - Gransking etter dødsulykke i forbindelse med håndtering av råvannspumpe

Publisert: 3. mai 2018

Avvik

Pålegg til Transocean - Transocean Spitsbergen - Beredskap og logistikk

Publisert: 21. mars 2018

Avvik

Pålegg til North Atlantic - West Phoenix - Beredskap, logistikk og vedlikehold

Publisert: 26. februar 2018

Avvik

Ocean Rig - Leiv Eiriksson- Vinterisering og drift av elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 22. januar 2018

Avvik

Odfjell Drilling – Deepsea Atlantic – beredskap og barrierestyring

Publisert: 29. desember 2017

Avvik

Pålegg til Rowan Norway - Rowan Stavanger - Beredskap og vedlikeholdsstyring

Publisert: 16. november 2017

Avvik

COSL Drilling - COSLPromoter - Styring av beredskap, arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 10. november 2017

Avvik

Maersk Drilling - Maersk Intrepid - Beredskap og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 19. juli 2017

Avvik

Saipem - Scarabeo 5 - Gransking av brann

Publisert: 10. mai 2017

Avvik

Pålegg til Prosafe etter tilsyn - Safe Scandinavia - Avvikshåndtering

Publisert: 9. desember 2016

Avvik

Ocean Rig AS - Leiv Eiriksson - logistikk og vedlikeholdsstyring

Publisert: 5. juli 2016

Avvik

Dolphin Drilling - Oppfølging av forankringssystemer

Publisert: 26. mai 2016

Avvik

Dolphin & Wintershall- Borgland Dolphin - Beredskap og arbeidsmiljø

Publisert: 26. mai 2016

Avvik

Rowan Norway Ltd - Rowan Viking - Logistikk og beredskap

Publisert: 8. april 2016

Avvik

Transocean Offshore ltd - Transocean Arctic - Beredskapsstyring og arbeidsmiljø

Publisert: 10. mars 2016

Avvik

Saipem - Scarabeo 8 - Vedlikehold og barrierer

Publisert: 9. mars 2016

Avvik

Songa Offshore - Songa Dee - Elektriske anlegg - Ansvarshavendes rolle ansvar og oppgaver

Publisert: 4. januar 2016

Avvik

Prosafe - Safe Scandinavia - Teknisk sikkerhet, vedlikeholdsstyring og beredskap

Publisert: 3. november 2015

Avvik

Floatel International - Floatel Superior - Beredskap og risikoutsatte grupper

Publisert: 14. oktober 2015

Avvik

COSL Drilling - Oppfølging av forankringssystemer

Publisert: 30. september 2015

Avvik

Stena Drilling AS – Stena Don - Beredskap

Publisert: 12. mai 2015

Avvik

Rowan Norway Ltd - Rowan Gorilla VI - Styring av risiko

Publisert: 15. april 2015

Avvik

Songa Management AS - Songa Dee - Storulykkerisiko og Barrierestyring

Publisert: 5. mars 2015

Avvik

Leiv Eiriksson - Risikoutsatte grupper og beredskap

Publisert: 19. januar 2015

Avvik

North Atlantic Drilling - West Venture - Beredskap, boring og brønnteknologi

Publisert: 14. november 2014

Avvik

Prosafe - Safe Scandinavia - Maritime forhold

Publisert: 27. oktober 2014

Avvik

Rowan Norway - Rowan Gorilla VI - Vedlikeholdsstyring, logistikk, boring og brønnteknologi og beredskap

Publisert: 17. juli 2014

Avvik

Diamond Offshore Netherlands B.V. – Ocean Vanguard

Publisert: 3. juli 2014

Avvik

Teekay Petrojarl - Knarr FPSO - Arbeidsmiljø og logistikk

Publisert: 13. mai 2014

Avvik

Maersk Drilling Norge AS - Mærsk Guardian - Beredskap og vedlikeholdsstyring

Publisert: 30. april 2014

Avvik