Med bistand fra Sjøfartsdirektoratet gjennomførte Ptil 23. og 24.9.2014 tilsyn med Prosafe Offshore Ltd med hensyn til flyteevne, stabilitet, vann- og værtett integritet samt ballastering på selskapets innretninger og på Safe Scandinavia spesielt. Tilsynet ble gjennomført i form av møter ved Prosafe's hovedkontor i Aberdeen.

Bakgrunn og mål

Bakgrunnen for tilsynet var erfaringer fra flere stabilitetshendelser og vann på avveie på halvt nedsenkbare innretninger. Gjennom tilsynet ønsket Ptil å få belyst om elementer i disse hendelsene kunne være relevante for Safe Scandinavia.

Videre fokuserte tilsynet på hvordan selskapet håndterer interne avvik og vedlikehold av forutsetningene for samsvarsuttalelsen (SUT) for innretningen.

Resultat

Tilsynet påviste avvik knyttet til:

  • Utarbeiding av KG-grensekurver for skadestabilitet
  • Vurdering av omfang av skader på enkeltavdelinger i skrog
  • Indikasjon av ventilposisjoner på styringspanel
  • Kurver for rettende moment

Det ble påvist forbedringspunkter for flere forhold blant annet knyttet til dokumentasjon av og kjennskap til hvordan av forskjellige hendelser virker inn på stabilitet og funksjonsevnen for komponenter knyttet til skrogets integritet og flyteevne. Det ble også påvist et forbedringspunkt med hensyn til identifisering og behandling av interne avvik.

Avvik:

Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:

Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.