Seadrill har søkt om samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare innretningen West Bollsta.

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

I perioden 27. – 29. november 2019 førte vi tilsyn med Seadrill på West Bollsta rettet mot områdene elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og vedlikeholdsstyring.

Innretningen var under tilsynet i ferd med å bli klargjort for drift på norsk sokkel. Innretningen skal eies og driftes av Seadrill Europa Management AS (Seadrill). West Bollsta er en delvis nedsenkbar innretning av Moss CS60 design.

Bakgrunn

Tilsynsaktiviteten omfattet verifikasjon av:

 • Seadrill sitt styringssystem (arbeidsprosesser, prosedyrer, systemer etc.), som benyttes for egen oppfølging av relevante fagområder, planer og gjennomføring av interne revisjoner, oppfølging av funn fra interne revisjoner, avvikshåndtering og andre relevante aktiviteter.
 • Kompetanse og opplæring av personell - planer og status.
 • Status for vedlikeholdsstyring, preservering og aktivering av vedlikeholdsprogrammer på innretningen.
 • Oppfølging av tekniske, operasjonelle og organisatoriske barriereelementer innenfor elektriske anlegg og teknisk sikkerhet.

Mål

Målet med aktiviteten var å verifisere teknisk tilstand og relevante deler av styringssystemet for å følge opp at krav i petroleumsregelverket er ivaretatt.

Resultat

Det ble identifisert syv avvik knyttet til:

 • SUT-søknaden og tilhørende dokumentasjon
 • Elektrotekniske systemanalyser
 • Lavspenningsfordelingstavler
 • Høyspenningsanlegg
 • Elektriske anlegg – tekniske forhold
 • Vedlikeholdsstyring
 • Internrevisjon av prosjektet

Videre ble det identifisert fem forbedringspunkter knyttet til:

 • Vedlikeholdsstyringssystemet
 • Røykdeteksjon
 • Rom med overtrykk («pressurized areas»)
 • Ivaretakelse av sensitiv elektronikk
 • Ansvarshavende for de elektriske anleggene – Involvering og oppfølging

Hva skjer videre?

Seadrill har fått frist til 7. februar 2020 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.

Når vi gir SUT skal alle kjente sikkerhetskritiske avvik være rettet opp, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.