• Tilsynet ble gjennomført i perioden 11. mars til 21. april 2021
  • Varsel om pålegg ble sendt til Floatel International 22. juni 2021
  • Pålegget ble gitt 1. juli 2021

Mål 

Målet med tilsynet var å verifisere selskapets etterlevelse av HMS-regelverket innenfor fagområdet beredskap på Floatel Endurance. 

Resultat 

Det ble identifisert følgende avvik innenfor følgende områder: 

  • Systematisk trening av beredskapsorganisasjonen
  • Sikring av løst utstyr/inventar
  • Støy i beredskapsrom
  • Livbåt

Det ble videre identifisert følgende forbedringspunkter: 

  • Skilting og merking
  • Redningsvester

Oppfølging av avvik  

I tilsynet undersøkte vi også hvordan Floatel International har håndtert enkelte tidligere påviste avvik.  

Følgende avvik fant vi at ikke var håndtert i tråd med selskapets tilbakemelding av 9. november 2015: 

På bakgrunn av våre observasjoner i tilsynet, har vi gitt følgende pålegg til Floatel International: 

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse miljø og sikkerhet, styringsforskriften § 21 om oppfølging og aktivitetsforskriften § 23 om trening og øvelser pålegges Floatel International å iverksette følgende tiltak: 

  1. Etablere et system for beredskapstrening som sikrer at personellet til enhver tid er i stand til å håndtere operasjonelle forstyrrelser og fare- og ulykkessituasjoner på en effektiv måte.

  2. Gjennomføre tiltak som skal sikre at resultater og læring som følge av pålegget omfatter alle innretninger under FloatelInternational sitt ansvarsområde i Norge. 

En tidfestet plan for å etterkomme pålegget skal oversendes Ptil innen 1. desember 2021. Planen skal beskrive hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp, og når pålegget vil bli etterkommet. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.