Akofs har søkt om samsvarsuttalelse (SUT) for brønnintervensjonsfartøyet AKOFS Seafarer. Dette tilsynet var en del av vår saksbehandling av SUT-søknaden.

Tilsynet ble gjennomført 18. og 19. november 2019.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere om teknisk tilstand og relevante dokumenter er i samsvar med krav i petroleumsregelverket.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik fra regelverket og tre forbedringspunkt. Avviket gjaldt gapanalyser mot relevant regelverk, mens forbedringspunktene omfattet analyser, indikasjon i ballasttank og sårbarhet av helifuel-tank.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Akofs redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet gi sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Fristen for tilbakemelding er satt til 28. desember 2019.