Odfjell Drilling har søkt om samsvarsuttalelse for den flyttbare boreinnretningen Deepsea Aberdeen.

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

I perioden 15. til 17. desember 2020 førte vi tilsyn med Odfjell Drilling innen konstruksjonssikkerhet og maritime system på Deepsea Aberdeen. Innretningen var under tilsynet i ferd med å bli klargjort for drift på norsk sokkel.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere gjennom presentasjoner, samtaler og stikkprøver at Odfjell Drillings ivaretakelse av konstruksjonssikkerhet og maritime systemer (stabilitet, vann- og værtett integritet, ballastsystemer og bølger i dekk) var i henhold til krav i forskriftene.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til luftemanifold for ballasttanker.

Videre ble det identifisert ni forbedringspunkter knyttet til:

  • Nivåpeiling i ballasttanker
  • Sjøvannsførende rør i dobbeltbunn
  • Indikering av sjøkisteventiler
  • Aktiviteter under temporære kondisjoner og sikkerhetskondisjonen
  • Oppretting etter skade
  • «Bølger i dekk» grensekurver
  • Utmattingsanalyser
  • Nye flytelegemer («blisters»)
  • Utkapp i dekkskonstruksjonen

Hva skjer videre?

Vi har bedt Odfjell Drilling redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert. Vi har også bedt om en vurdering av de forbedringspunktene som ble observert. Svarfrist er satt til 3. februar 2021.

Før vi gir SUT må selskapet ha rettet opp alle kjente sikkerhetskritiske avvik, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.