Maersk Drilling har søkt om samsvarsuttalelse for den flyttbare boreinnretningen Mærsk Inspirer.

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

I perioden 28. – 30. april 2020 førte vi tilsyn, med bistand fra Sjøfartsdirektoratet, innen beredskap på Mærsk Inspirer. Innretningen ligger til kai for ombygging i Egersund, men på grunn av COVID19-situasjonen ble tilsynet gjennomført digitalt ved presentasjoner, intervjuer og gjennomgang av film-material ved hjelp av Skype. Vi var ikke fysisk om bord på Mærsk Inspirer under tilsynet.

Mål

Målet med aktiviteten var å verifisere organisering, driftsforberedelser og relevante dokumenter i styringssystemet for å følge opp at krav i petroleumsregelverket var ivaretatt.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til livbåter.

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • System for oppfølging av trening av beredskapsorganisasjonen om bord
  • Helikopterdekk
  • Merking av rømningsveier

Hva skjer nå?

Vi har bedt Maersk Drilling redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.

Svarfristen er satt til 2. juli 2020.