Noble Drilling har søkt om samsvarsuttalelse for den flyttbare boreinnretningen Noble Lloyd Noble. 

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

I perioden 17. til 19. august 2021 førte vi tilsyn med Noble Drilling sin styring av vedlikehold, bore- og brønnteknologi, elektriske anlegg og logistikk på Noble Lloyd Noble. 

Mål 

Målet med aktiviteten var å verifisere Noble Drilling sin håndtering av tidligere identifiserte observasjoner, tekniske forhold, organisering, driftsforberedelser og relevante dokumenter i styringssystemet for å følge opp at tekniske og operasjonelle krav i petroleumsregelverket er ivaretatt innen vedlikeholdsstyring, bore- og brønnteknologi, elektriske anlegg og logistikk. 

Resultat 

Tilsynet identifiserte ni avvik. 

Avvikene var knyttet til: 

  • Avviksbehandling
  • Portabelt utstyr - tennkildekontroll
  • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
  • Mangelfullt vedlikehold / system
  • Styrende dokumenter vedlikehold
  • Intern verifikasjoner vedlikehold
  • Sertifisering av løfteutstyr i boreområdet
  • Trening og øvelser i håndtering av brønnkontrollsituasjoner
  • Sikring av tilkomst til utblåsingssikringsventilen (BOP)

Oppfølging av avvik 

I tråd med innhold i varsel om tilsyn har vi verifisert hvordan Noble Drilling har håndtert 16 tidligere påviste avvik i SUT-behandlingen som del av dette tilsynet. Vi vil også i vår videre saksbehandling verifisere at påviste avvik korrigeres eller at kompenserende tiltak iverksettes før utstedelse av SUT. 

Følgende avvik har vi funnet at ikke er håndtert i tråd med aktørens tilbakemeldinger fra tidligere tilsyn: 

Hva skjer nå?

Vi har bedt Noble redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.  

Før vi gir SUT må selskapet har rettet opp alle kjente sikkerhetskritiske avvik, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.