Tilsynet ble gjennomført i perioden 16. til 18. juni 2020. Tilsynet ble gjennomført med bistand fra Sjøfartsdirektoratet (Sdir).

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at organisering, driftsforberedelser og relevante dokumenter i styringssystemet for å følge opp at krav i petroleumsregelverket var ivaretatt.

Oppfølging av tidligere avvik

I tilsynet så vi også på hvordan Odfjell har håndtert avvik som er identifisert i tidligere tilsyn. Vi fant at følgende avvik ikke er håndtert i tråd med aktørens tilbakemelding til oss

Resultat

Det ble identifisert ett nytt avvik knyttet til system for oppfølging av trening av beredskapsorganisasjonen om bord.

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Vedlikehold beredskapsutstyr
  • Læring/kontinuerlig forbedring

Hva skjer nå?

Vi har bedt Odfjell redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Svarfristen er satt til 1. september 2020.