West Venture drives av North Atlantic Drilling (NAD) og arbeider for Statoil på Trollfeltet.

Bakgrunn

Ptil gjennomførte våren 2014 et kartleggingstilsyn (vår referanse 2014/35) rettet mot samtlige boreentreprenører med aktivitet på flyttbare innretninger på norsk sokkel. Formålet med tilsynet var å kartlegge kompetansekrav innen boring og å verifisere etterlevelse av kompetansekravene i det enkelte selskap.

Av ressurshensyn valgte Ptil å legge oppfølgingen av kartleggingstilsynet sammen med de ordinære tilsynsaktivitetene innen beredskap og boring og brønnteknologi. Tilsynsaktiviteten var planlagt som en del av Ptils tilsynsstrategi overfor aktørene rettet mot storulykkesrisiko.

Mål

Mål for tilsynet var, i forbindelse med beredskap, å verifisere innretningens beredskapsorganisasjon, -utstyr, og -systemer som ivaretar beredskapsfunksjoner.

For boreområdet var verifikasjonene rettet mot systemer, utstyr og prosedyrer relatert til boreoperasjoner. Tilsynsaktiviteten inkluderte også en verifikasjon av selskapets krav til kompetanse for stillinger i boreområdet.

Resultat

Det ble totalt identifisert 4 avvik og 9 forbedringspunkter i dette tilsynet.