Mål 

Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere hvordan Dolphin i samspill med operatøren Wintershall jobber systematisk med styring av beredskap og arbeidsmiljø. Tilsynet så på hvordan innretningens beredskapsorganisasjon, -utstyr og -systemer fungerer. Målet innenfor arbeidsmiljø var å vurdere Dolphin og Wintershalls systemer og praksis for identifikasjon og oppfølging av potensielt risikoutsatte grupper om bord, både egne ansatte og 3. parts ansatte. Tilsynet gikk også igjennom hvordan det tilrettelegges for arbeidstakermedvirkning og vernetjeneste om bord på Borgland Dolphin.

Resultat

Tilsynet identifiserte fire avvik og fem forbedringspunkter.

Avvikene var knyttet til:

  • Samordning av informasjon for 3. parts BHT
  • Verifikasjon av tiltak
  • Sikring av løst utstyr i normal drift
  • Brannstasjoner

Forbedringspunktene var knyttet til:

  • Arbeidsmiljøkompetanse offshore
  • Belysning under evakueringsmidler
  • Evakuering av skadede personer fra pongtonger
  • System for å sikre oppfølging av trening og øvelser av beredskapsorganisasjonen
  • Beredskapsanalyse

Wintershall og Dolphin har fått frist til 20. august 2016 med å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og hvordan forbedringspunktene blir vurdert.