Tilsynet ble gjennomført i perioden 1. til 2. juni 2016.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere overholdelse av regelverkskrav innenfor fagområdet logistikk og vedlikeholdsstyring.

Resultat

Det ble identifisert syv avvik knyttet til:

  • Vedlikehold av løfteinnretninger og løfteredskap
  • Vedlikehold av ståltau
  • Manglende tilrettelegging for materialhåndtering ved helifuel skid
  • Vedlikehold
  • Sikkerhetskritiske manometre
  • Preservering
  • Plassering av brannstasjon

Det ble ikke identifisert forbedringspunkter.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Ocean Rig redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Svarfrist for dette er satt til 15. august 2016.