Odfjell Drilling har søkt om samsvarsuttalelse for den flyttbare boreinnretningen Deepsea Aberdeen.

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

I perioden 18. januar til 5. februar 2021 førte vi tilsyn med Odfjell innen fagområdene bore- og brønnteknologi og vedlikeholdsstyring på den flyttbare innretningen Deepsea Aberdeen. 

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere teknisk tilstand, organisering, driftsforberedelser og relevante dokumenter i styringssystemet for å følge opp at krav i petroleumsregelverket er ivaretatt.

Resultat

Det ble under tilsynet identifisert fem avvik fra regelverket. Disse var knyttet til:

  • Oppbevaring og håndtering av eksplosiver
  • Oppdateringer og etterlevelse av prosedyrer
  • Merking
  • Skilting
  • Styring av vedlikehold

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Oversikt i ventilmanifoldområdet
  • Tilpassing av vedlikehold for spesielle driftsforhold
  • Klassifisering av systemer og utstyr
  • Vedlikeholdsprogram

Hva skjer nå?

Rapporten inneholder beskrivelse av påviste avvik og vi har bedt Odfjell redegjøre for hvordan disse avvikene vil bli håndtert. Selskapet er også bedt om å gi sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.

Før vi gir SUT må selskapet ha rettet opp alle kjente sikkerhetskritiske avvik, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.