Den 5.11.2018 oppstod det brann på den flyttbare boreinnretningen West Phoenix. Innretningen drives av Seadrill Management (Seadrill), og var da hendelsen skjedde i gang med leteboring av brønn 6406/2-9 S i Norskehavet med Equinor som operatør. 

Det var 117 personer om bord da hendelsen skjedde.

Petroleumstilsynet (Ptil) besluttet 7. november 2018 å granske hendelsen. Vi har også gitt faglig bistand til politiet i forbindelse med deres etterforsking av brannen. 

Hendelsen

Brannen oppstod i forbindelse med testing av borevæske (boreslam) i en retorte i slamlaboratoriet.

En retorte er et elektrisk apparat som brukes til å måle og overvåke mengden av vann, olje og fast stoff i borevæsken. Under boring brukes retorten vanligvis flere ganger hver dag for å ha kontroll med egenvekt og innholdet av faste stoffer og vann i væsken.

Retorten var i bruk da brannen startet. Det var ingen personer til stede i laboratoriet, men røykalarmen ble aktivert klokken 14.48 og like etter kunne personell bekrefte at det var flammer i rommet. Kl. 14.52 ble generell alarm aktivert og alt personell mønstret. Kontroll på personell om bord (POB) var bekreftet kl. 14.59.

Brannlaget var på plass kl. 14.59. Det ble først brukt pulver og deretter vann. På grunn av sterk varme var det ikke mulig å gå inn i rommet. Brannen ble derfor bekjempet gjennom døråpningen. Brannen ble bekreftet slukket kl. 15.10.

Faktisk konsekvens

Konsekvensen av hendelsen var materielle skader i slamlaboratoriet og stans i boringen i fem dager.

Ingen personer ble skadet under hendelsen.

Potensiell konsekvens

Slamlaboratoriet var ikke regnet som et område med stor sannsynlighet for brann, og veggene var av brannklasse A0. Dersom brannen ikke hadde blitt slukket raskt, hadde spredning vært sannsynlig på grunn av oppbevaring og bruk av brennbare materialer i rommet. Brannskade av kabler som gikk gjennom slamlaboratoriet og/eller spredning til sement kontrollrom ville medført lengre opphold i boreoperasjonen og betydelig større materielle skader. Spredning av brannen kunne også medført røykspredning til større områder på innretningen.

Årsaker

Brannstedet viste at brannen startet i avtrekksskapet der retorten var plassert. Retorten og skjøteledningen som var brukt i avtrekksskapet, ble tatt med til land av politiet for nærmere tekniske undersøkelser.

Etter undersøkelser hos Kripos er det konkludert med at brannen sannsynligvis er forårsaket av en serielysbue i skjøteledningen som ble benyttet. Lysbuen har utviklet høy temperatur og således antent brennbart materiale i nærheten. Lysbuen har etter all sannsynlighet oppstått som følge av isolasjonssvikt ved en mekanisk skade.

I avtrekksskapet ble det oppbevart kjemikalier som var i bruk til testing av boreslam. Designtegninger viser at avtrekksskapet skal være av rustfritt stål, men brannskadene viser at avtrekkskapet var kledd innvendig med brennbare plater. Kjemikaliene og de brennbare platene på innsiden av avtrekkskabinettet bidro til at brannen raskt eskalerte. 

Avvik og forbedringspunkt

I vår gransking har vi observert flere brudd på regelverket og forhold med potensiale for forbedringer.

Det er registrert tre avvik fra regelverket. Disse omfatter:

  • Bruk av skjøteledninger ved 16A kurs/vern
  • Retorte
  • Konstruksjon av avtrekkskabinett

Det er registrert fire forbedringspunkt. Disse omfatter:

Løst 3.-partsutstyr som tas om bord

  • Kontroll av skjøteledninger
  • Oppbevaring av brennbart materiale i slamlaboratoriet
  • Vedlikehold av retorter

Vi mottok tidlig i granskingen informasjon fra politiet om resultatet av den tekniske undersøkelsen. Denne viste at et brudd på skjøteledningen var sannsynlig årsak til brannen.

Dette videreformidlet vi til selskapene, slik at de kunne sette i verk nødvendige tiltak.

Hva skjer videre?

Vår gransking er nå avsluttet.

Vi har bedt Seadrill redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og om selskapets vurdering av de forbedringspunktene vi har observert. Frist for tilbakemelding er satt til 29. mars 2019.