Hopp til hovedinnhold

§ 82 Ikrafttredelse

  1. Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift om utforming og utrustning av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten av 3. september 2001 nr. 1100.
  2. På områdene helse, arbeidsmiljø og sikkerhet kan tekniske krav i forskrifter som gjaldt fram til denne forskriftens ikrafttredelse, legges til grunn for eksisterende permanent plasserte innretninger.
  3. På områdene helse, arbeidsmiljø og sikkerhet kan tekniske krav i denne forskriften, slik den lyder 1.1.2018, legges til grunn for eksisterende flyttbare innretninger.
  4. Ved større ombygginger og modifikasjoner på eksisterende innretninger gjelder likevel denne forskriften for det som omfattes av ombyggingen eller modifikasjonen.
  5. Krav om to uavhengige enheter for hyperbar evakuering som nevnt i § 41a, trer i kraft 23. desember 2016, og skal gjelde for eksisterende og nye fartøy og innretninger.
Paragraf sist endret: 1. januar 2021

forurensningslovens område trer innretningsforskriften i sin helhet i kraft 1.1.2002. Dette gjelder også for eksisterende innretninger. Dette innebærer at det for eksisterende innretninger må foretas en vurdering av om innretningen tilfredsstiller forskriftens krav. Dette gjelder særlig kravene i forskriftens §§ 15, 40, 48, 51, 52, 66 og 69. Tilfredsstiller ikke innretningen forskriftens krav må det foretas endringer på innretningen. Dersom det foreligger særlige grunner til det, kan Miljødirektoratet gi unntak fra krav i forskriften. Dette kan for eksempel være tilfeller der kostnadene ved å foreta endringer i vesentlig grad overstiger den miljøgevinst som oppnås. Det er ikke antatt at krav i forskriften vedrørende hensyn til det ytre miljøet, vil medføre store eller dyre endringer på eksisterende innretninger. I flere av kravene vil det være lagt opp til en kost-/nyttevurdering i forhold til å vurdere om forskriftens krav er tilfredsstilt. Dette gjelder for eksempel § 40.
I §§ 4, 5, 6, 10 og 12 heter det at det skal tas hensyn til risiko for forurensing eller miljørisiko ved valg av materialer og valg og utforming av innretninger og anlegg. Disse bestemmelsene vil ha betydning i planleggings- og utformingsfasen, og ved modifikasjoner av anlegg og innretninger. Disse paragrafene krever imidlertid ikke at det foretas endringer av eksisterende innretninger og anlegg.
Denne paragrafen nr. 2 sett i sammenheng med rammeforskriften § 73, innebærer at på områdene helse, arbeidsmiljø og sikkerhet kan de tekniske kravene i forskrifter som gjaldt fram til denne forskriftens ikrafttredelse, fortsatt legges til grunn for eksisterende innretninger; men da med unntak av det som måtte omfattes av større ombygginger eller modifikasjoner, jf. paragrafen nr. 4. Uavhengig av om den ansvarlige for en eksisterende innretning velger å legge til grunn eldre tekniske krav, vil de øvrige av dagens HMS-forskrifter gjelde fullt ut. Skjæringspunktet for hva som regnes som eksisterende innretning, er tidspunktet for godkjenningen av PUD. Det vil si at den ansvarlige kan velge å legge til grunn tekniske krav i forskrifter som gjaldt på og etter tidspunkt for PUD-godkjenningen. Forutsetningen for at den ansvarlige kan velge å legge til grunn eldre tekniske krav, er at kravet til forsvarlig virksomhet blir ivaretatt samtidig, jf. petroleumsloven § 10-1 og rammeforskriften § 10. Forsvarlighetskravet er uttrykk for en rettslig standard, og dette innebærer at minimumsnivået for hva som anses forsvarlig, kan utvikle seg over tid i samsvar med ny viten, ny teknologisk utvikling, oppfatninger i bransjen/bransjepraksis og samfunnsutviklingen for øvrig.
Med hjemmel i rammeforskriften § 23, jf. rammeforskriften § 10, skal den ansvarlige utarbeide og oppbevare materiale og opplysninger som er nødvendig for å kunne sikre og dokumentere at virksomheten planlegges og gjennomføres på en forsvarlig måte, og dette kan kreves lagt frem for myndighetene. I tilfeller der den ansvarlige har valgt å legge eldre tekniske krav til grunn for en innretning, kan det over tid oppstå spørsmål om hvordan innretningens tekniske tilstand står seg mot dagens forsvarlighetsstandard, jf. ovenfor. Når det gjelder vurdering av innretningens tekniske tilstand, vil det være naturlig for den ansvarlige å legge til grunn at krav i dagens innretningsforskrift angir et akseptabelt forsvarlighetsnivå.
Større ombygginger og modifikasjoner som nevnt i denne paragrafen nr. 4, kan være installering av en ny modul, større inngrep i hydrokarbonførende systemer eller større endringer av fysiske barrierer. For bruk av nye standarder i slike sammenhenger, se rammeforskriften § 24.
Med eksisterende innretninger som nevnt i denne paragrafen, menes innretninger der plan for utbygging og drift av petroleumsforekomster (PUD) er godkjent i henhold til petroleumsloven § 4-2, eller særskilt tillatelse er gitt på grunnlag av plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD) i henhold til petroleumsloven § 4-3, eller innretninger der samsvarsuttalelse (SUT) er utstedt, eller innretninger som er omfattet av samtykke til å drive petroleumsvirksomhet før denne forskriften trådte i kraft.
Når innehaveren av en samsvarsuttalelse velger å legge maritimt regelverk til grunn, jf. rammeforskriften § 3, vil ikrafttredelse av nye bestemmelser følge Sjøfartsdirektoratets regelverk på de områdene der rammeforskriften § 3 gjelder. For innretninger som er registrert i Norge, vil dette normalt tilsi ikrafttredelse ved neste sertifikatforfa
Med nye fartøyer som nevnt i denne paragrafen nr. 5, menes enheter kontrahert (inngått byggekontrakt) etter 23. desember 2016.
Det følger av styringsforskriften § 26 at ved søknad om samtykke skal operatøren gi en oversikt over tidligere gitte unntak for flyttbare innretninger. Tidligere gitte unntak følger den flyttbare innretningen. Ny operatør må imidlertid vurdere om det er forsvarlig å operere med gitte unntak, og om det foreligger endrede forutsetninger som gjør det nødvendig å søke om unntak på nytt, jf. rammeforskriften § 70.

Vår Energi – Jotun FPSO - barrierestyring

Publisert: 5. mars 2024

Avvik

Equinor - Njord A - teknisk sikkerhet, prosessikkerhet og elektriske anlegg

Publisert: 16. februar 2024

Avvik

Okea – Brage – storulykkerisiko og barrierer

Publisert: 24. januar 2024

Avvik

Equinor – Oseberg Øst - storulykkerisiko, barrierer og beredskap

Publisert: 17. januar 2024

Avvik

Equinor – Oseberg Øst - storulykkerisiko, barrierer og beredskap

Publisert: 20. desember 2023

Avvik

Equinor – Statfjord C – barrierestyring - elektriske anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 20. desember 2023

Avvik

Equinor – Gullfaks A – elektriske anlegg

Publisert: 29. august 2023

Avvik

Equinor - Norne - storulykkerisiko og tekniske barrierer

Publisert: 27. januar 2023

Avvik

Equinor – Grane - tekniske og operasjonelle barrierer

Publisert: 10. januar 2023

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk 2/4 J - teknisk sikkerhet og prosessikkerhet

Publisert: 10. januar 2023

Avvik

Equinor – Snorre B – prosessikkerhet og sikkerhetsbarrierer

Publisert: 22. november 2022

Avvik

Aker BP – Valhall – elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og telekom

Publisert: 9. november 2022

Avvik

Equinor – Åsgard A – barrierestyring

Publisert: 13. september 2022

Avvik

Pålegg til Equinor – Sleipner A – gransking av hendelse med kortslutning av transformator og havari av brannpumpe

Publisert: 27. juni 2022

Avvik

Equinor – Kvitebjørn – storulykkerisiko og barrierer

Publisert: 15. juni 2022

Avvik

Equinor – Troll A – kommunikasjonssystemer

Publisert: 27. april 2022

Avvik

Equinor – Oseberg – barrierestyring

Publisert: 25. mars 2022

Avvik

Aker BP – Alvheim - risiko- og barrierestyring av stabilitetshendelser

Publisert: 17. mars 2022

Avvik

Equinor - Snorre A – barrierestyring

Publisert: 28. januar 2022

Avvik

Equinor – Visund – teknisk sikkerhet og risikostyring

Publisert: 20. januar 2022

Avvik

Equinor - Oseberg feltsenter - logistikk, arbeid i høyden og vedlikehold

Publisert: 16. desember 2021

Avvik

Equinor - Sleipner - barrierestyring og håndtering av risiko for hydrokarbonlekkasje

Publisert: 13. desember 2021

Avvik

Pålegg og tvangsmulkt til Gassco – elektriske anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer – Draupner-innretningene

Publisert: 20. oktober 2021

Avvik

Equinor - beredskap og helikopterdekk – Statfjord B

Publisert: 27. september 2021

Avvik

Wintershall Dea – Brage – storulykkerisiko og barrierer

Publisert: 18. juni 2021

Avvik

Equinor - Visund - teknisk tilstand, organisatorisk robusthet og arbeidsmiljøstyring

Publisert: 17. juni 2021

Avvik

Pålegg til Equinor - Norne FPSO – risiko- og barrierestyring

Publisert: 22. februar 2021

Avvik

Equinor - Veslefrikk - barrierer og styring av vedlikehold

Publisert: 8. februar 2021

Avvik

Aker BP – Ula – storulykkerisiko, barrierer og vedlikehold

Publisert: 7. desember 2020

Avvik

Okea – Draugen – materialhåndtering, kran og løft, arbeid i høyden og arbeidsmiljø

Publisert: 19. mai 2020

Avvik

Equinor - Snorre B - fleksible stigerør og tilhørende sikkerhetssystem

Publisert: 20. mars 2020

Avvik

Equinor – Gullfaks B - helhetlig risiko- og barrierestyring, og robust drift og vedlikehold

Publisert: 2. mars 2020

Avvik

Aker BP - Ula - beredskap og helikopterdekk

Publisert: 29. januar 2020

Avvik

Equinor – Troll B – teknisk sikkerhet, prosessikkerhet og elektriske anlegg

Publisert: 13. desember 2019

Avvik

Aker BP - Alvheimfeltet - styring av risiko, barrierer og vedlikehold

Publisert: 29. november 2019

Avvik

Pålegg etter tilsyn med Gassco - Draupner S og E

Publisert: 22. november 2019

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk Kompleks - styring av beredskap

Publisert: 27. mai 2019

Avvik

Wintershall - Brage - styring av beredskap

Publisert: 29. april 2019

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk - elektriske anlegg og instrumentering

Publisert: 4. februar 2019

Avvik

Point Resources - Ringhorne - elektriske anlegg

Publisert: 30. januar 2019

Avvik

Equinor - Troll C - Teknisk sikkerhet

Publisert: 20. desember 2018

Avvik

Pålegg etter tilsyn med Aker BP - Ula

Publisert: 17. desember 2018

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk - Håndtering av korrosjon under isolasjon

Publisert: 16. november 2018

Avvik

Repsol - Gyda - Elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og vedlikeholdsstyring

Publisert: 6. juli 2018

Avvik

Equinor - Statfjord C - Oppfølging av forutsetninger i levetidssamtykke

Publisert: 25. juni 2018

Avvik

Gassco - Draupner S/E - Prosessanlegg og transportsystem

Publisert: 30. april 2018

Avvik

AS Norske Shell - Draugen - Barrierestyring

Publisert: 23. april 2018

Avvik

Norske Shell – Draugen - teknisk sikkerhet og overflatebeskyttelse

Publisert: 23. april 2018

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk B - Tekniske barrierer

Publisert: 9. februar 2018

Avvik

Statoil - Snorre A - Barrierer og drift

Publisert: 4. desember 2017

Avvik

Wintershall - Brage - Styring av vedlikehold og barrierer

Publisert: 24. november 2017

Avvik

Statoil - Visund - Integritets- og barrierestyring av fleksible stigerør

Publisert: 20. november 2017

Avvik

Statoil - Oseberg Sør - Beredskap og Teknisk sikkerhet

Publisert: 11. oktober 2017

Avvik

Statoil - Visund - Bore- og brønnoperasjoner

Publisert: 18. september 2017

Avvik

ExxonMobil - Ringhorne - Barrierestyring

Publisert: 3. juli 2017

Avvik

Statoil - Kristin - Barrierestyring

Publisert: 19. mai 2017

Avvik

Statoil - Statfjord - Sikker senfase

Publisert: 11. april 2017

Avvik

Statoil - Grane - Elektrisk anlegg og Teknisk sikkerhet

Publisert: 21. mars 2017

Avvik

Statoil - Gullfaks B - Barrierestyring

Publisert: 31. januar 2017

Avvik

Statoil - Heimdal - Drift - Vedlikehold - Sikkerhetskritisk utstyr - System for trykksikring

Publisert: 12. desember 2016

Avvik

Pålegg til ENI - Goliat - Logistikk og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 18. februar 2016

Avvik

Wintershall - Brage - Bore- og brønnaktiviteter

Publisert: 5. januar 2016

Avvik

BP - Skarv FPSO - Risikostyring, teknisk sikkerhet og instrumenterte sikkerhetssystemer

Publisert: 10. november 2015

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk - Granskning av nødavstengning og akutt oljeutslipp

Publisert: 20. august 2015

Avvik

ExxonMobil - Balder FPU - Barrierer

Publisert: 2. juni 2015

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk 2/4 J - Teknisk sikkerhet og prosessikkerhet

Publisert: 27. februar 2015

Avvik

Statoil - Statfjord A - Elektro, sikkerhetssystemer og teknisk sikkerhet

Publisert: 14. oktober 2014

Avvik

Statoil - Statfjord C - Barrierestyring

Publisert: 17. juli 2014

Avvik

Statoil - Troll C - Barrierestyring - Teknisk sikkerhet - Elektro

Publisert: 21. mars 2014

Avvik

ExxonMobil E&P - Jotun B - Barrierestyring

Publisert: 20. mars 2014

Avvik