Tilsynet ble gjennomført i perioden 19.10. – 10.11.2022.

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan ConocoPhillips (COPSAS) sikrer etterlevelse av myndighetskrav knyttet til forebygging av storulykker og akutte personskader i forbindelse med utforming og oppfølging av utvalgte tekniske sikkerhetsfunksjoner, operasjon av prosessanlegg og gjennomføring av arbeidsoperasjoner hvor trykk kan utgjøre en risiko.

Resultat

Det ble identifisert fire avvik knyttet til:

  • Overtrykkssikring
  • Anlegg for brannbekjempelse
  • Avvikshåndtering
  • Dokumentasjon

Det ble ikke identifisert forbedringspunkter.

Hva skjer videre?

Vi har bedt ConocoPhillips innen 27. januar 2023 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert.