Tilsynet ble gjennomført fra 10. til 13. februar 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å:

 • Verifisere at kran og løfteoperasjoner ble ivaretatt i henhold til gjeldende forskrifter.
 • Verifisere at arbeid i høyden ble ivaretatt i henhold til forskrifter.
 • Vurdere om Okeassystemer for styring og oppfølging av helserisiko i arbeidsmiljøet på Draugen var i samsvar med krav i regelverket.
 • Vurdere ivaretakelse av kapasitet og kompetanse innenfor arbeidsmiljø.
 • Vurdere hvordan Okea tilrettelegger for reell arbeidstakermedvirkning.

Resultat

Det ble under tilsynet identifisert seks avvik og to forbedringspunkter.

Avvikene omfattet

 • Oppfølging av utstyr for materialhåndtering.
 • Oppfølging av sakkyndig virksomhet.
 • Førbrukssjekk av offshorekraner som en del av beredskapsplanen.
 • Vedlikehold av ståltau.
 • Arbeid i høyden.
 • Styrende dokumenter innen arbeidsmiljø.

Forbedringspunkter gjaldt

 • Mangelfull kompetanse.
 • Mangelfulle arbeidsmiljøkartlegginger

Hva skjer nå?

Vi har bedt Okea redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Svarfristen er satt til 15. juni 2020.