Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Statoil ivaretar beredskap og teknisk sikkerhet på OSS i henhold til regelverkets krav. Dette inkluderte blant annet verifikasjon av at operasjonelle, organisatoriske og tekniske barriereelementer blir ivaretatt på en helhetlig og konsistent måte, slik at Statoil sikrer robuste og forsvarlige løsninger (design og drift).

Resultat

Det ble identifisert tre avvik knyttet til:

  • Sikring av luker
  • Teknisk tilstand på feltutstyr i PA-anlegget
  • Vedlikeholdssystemet SAP

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Beredskapsplaner
  • System for trening av stedfortreder
  • Aksjon ved brann i sementpumperom
  • Analyse av alarmer i kontrollrom

Statoil har fått frist til 30. oktober 2017 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.