Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan ConocoPhillips (COPSAS) sikrer etterlevelse av myndighetskrav på Ekofisk 2/4 J. Under planleggingen og utføringen av tilsynet ble COPSAS egne krav som konkretiserer krav i regelverket innen passiv brannbeskyttelse (PBB), isolasjon og korrosjon under isolasjon (KUI) benyttet.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Brannintegritet
  • Dokumentasjon av passiv brannbeskyttelse på ventiler under separatorer

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Orden og ryddighet
  • Avviksbehandling på åpne gjennomføringer
  • Beskyttelse mot korrosjon

COPSAS har fått frist til 7. desember 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.