Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å gjennomgå og vurdere COPSAS sin styring med beredskap på Eldfisk Kompleks.

Vi ville føre tilsyn med hvilke prosesser COPSAS har etablert som sikrer ivaretakelse av forutsetninger, begrensninger og anbefalinger i beredskapsanalysen, og at disse var kommunisert ut til beredskapsorganisasjonen.

Vi ville også følge opp at system for kontinuerlig forbedring var implementert, og at partssamarbeidet ble ivaretatt.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til mangler ved skilting og merking.

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til mangler ved system for beredskapstrening.

Hva skjer nå?

COPSAS har fått frist til 6. juni 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vi bli håndtert.