Hopp til hovedinnhold

§ 4 Valg av utbyggingsløsning

Ved valg av utbyggingsløsning skal det tas hensyn til
 1. storulykkesrisiko,
 2. driftsformen,
 3. risiko for forurensning,
 4. den geografiske beliggenheten,
 5. lokasjonsbetingelsene,
 6. reservoaregenskapene,
 7. regularitetskravene,
 8. levetiden,
 9. eventuell senere fjerning,
 10. behov for utvikling av ny teknologi.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Ved valg av utbyggingsløsning bør det tas hensyn til følgende:
 1. Viktige bidragsytere til risiko, jf. styringsforskriften § 4 og § 17,
 2. Organisering, bemanning, vedlikehold, transportløsning, arbeidsmiljø, eventuelle bemannede undervannsoperasjoner,
 3. Operasjonelle utslipp og akutt forurensning, jf. styringsforskriften § 4 og § 17 og gjeldende målsettinger (jf. Stortingsmelding 25 (2002-2003) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand) vedrørende utslippsreduksjoner til sjø og luft,
 4. Infrastruktur, andre felt og innretninger, avstand til land og baser, fiskeriaktiviteter og seilingsleder,
 5. Trasé, havdyp, havbunnsforhold, bølgehøyder, vind og andre naturforhold,
 6. Utvinningsgrad, trykk, temperatur, olje eller gass, korrosiviteten og grunn gass,
 7. Leveringsforpliktelser og økonomi,
 8. Fleksibilitet og forventete endrede driftsforhold, samt framtidig bruk,
 9. Fjerning og gjenbruk.
Det bør også tas hensyn til behovet for kvalifisering av ny teknologi, jf. § 9.