Tilsynet ble gjennomført fra 10. til 13. desember 2018.

Mål

Målet med tilsynet med elektriske anlegg og instrumentering på innretningene Ekofisk 2/4 B og Ekofisk 2/4 K var å vurdere hvordan ConocoPhillips sikrer etterlevelse av myndighetskrav og egne krav, og hvordan de bruker anerkjente standarder for å oppfylle krav. 

Resultat

Tilsynet identifiserte følgende avvik:

  • Manglende beskyttelse mot kortslutning, overstrøm og jordfeil.
  • Manglende uavhengighet og robusthet i nødkraftsystemet.
  • Manglende dokumentasjon av selektivitet i UPS-anlegget.
  • Mangelfull nødbelysning.
  • Manglende klassifisering og vedlikeholdsprogram.
  • Manglende vurderinger av behovet for gassdeteksjon i batterirom.

I tillegg ble det observert forbedringspunkt knyttet til:

  • Kjennskapen til farer og begrensninger ved arbeid i og drift av det elektriske anlegget
  • Beslutningsgrunnlag for endringer i UPS-anlegget i boremodulen

Hva skjer nå?

Vi har bedt ConocoPhillips redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet gi en vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Fristen for dette er satt til 18. februar 2019.