Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å gjennomgå og vurdere ledelsens styring med beredskap på Brage-innretningen. Vi førte tilsyn med hvilke prosesser Wintershall har etablert som sikrer ivaretakelse av forutsetninger, begrensninger og anbefalinger i beredskapsanalysen, og at disse var kommunisert ut til beredskapsorganisasjonen. Vi ville også følge opp at system for kontinuerlig forbedring var implementert, og at partssamarbeidet ble ivaretatt.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Hindringer i evakueringsveier
  • Skilting og merking av evakueringsveier

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Kompetanse
  • Trening og øvelser
  • Merking av redningsutstyr
  • MOB-båt trening

Hva skjer nå?

Wintershall har fått frist til 26. april 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.