Hopp til hovedinnhold

§ 48 Brønnbarrierer

Brønnbarrierer skal utformes slik at brønnintegriteten sikres og barrierefunksjonene ivaretas i brønnens levetid.
Brønnbarrierer skal utformes slik at utilsiktet innstrømning til brønnen og utstrømning til det ytre miljøet hindres, og slik at de ikke hindrer brønnaktiviteter.
Ved midlertidig forlating av utvinningsbrønner uten kompletteringsstreng skal det også være minst to kvalifiserte og uavhengige barrierer.
Ved midlertidig og permanent forlating av en brønn skal barrierene utformes slik at de ivaretar brønnintegriteten for den lengste tiden brønnen forventes forlatt.
Ved plugging av brønner skal foringsrørene kunne kuttes uten å skade omgivelsene.
Brønnbarrierene skal utformes slik at ytelsen kan verifiseres.
Paragraf sist endret: 1. januar 2014

Med brønnens levetid som nevnt i første ledd, menes brukstid og tiden etter permanent plugging og forlating.
For å oppfylle kravet til brønnbarrierer bør standarden NORSOK D-010 kapittel 5,6, 10 og Annex C brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Se også styringsforskriften § 5 og denne forskriften § 8.
Kravene i første ledd innebærer at barrierene også skal utformes slik at utilsiktet strømming av materiale som er injisert hindres.
Kravet som nevnt i andre ledd, innebærer at det bør vurderes å sette foringsrør for innboring i soner som kan innebære hydrokarboner. Robust brønnutforming og mulighet for å gjenvinne brønnkontroll ved en ukontrollert utblåsning bør spesielt vurderes.
Verifikasjonen av ytelsen til brønnbarrierene som nevnt i siste ledd, kan baseres på trykkprøving, prøving av tilgjengelighet, responstid og lekkasjerater samt observasjon av fysiske egenskaper.
Kravet om tilstrekkelig uavhengighet mellom barrierene som nevnt i styringsforskriften § 5, innebærer at brønnbarrierer skal være uavhengige av hverandre uten felles brønnbarriereelementer, også når barrierene har felles utstrømningskilde. Den ene barrieren kan være bore- og brønnvæsker, se NORSOK D-010 tabell C.1.
For krav til dimensjonering av bindemidler, plugger og pakninger, spesielt i forhold til styrkereduksjon som kan oppstå over lengre tid, se § 11.

ConocoPhillips - prosess for kategorisering av brønner i drift

Publisert: 8. november 2023

Avvik

Aker BP - Hod A - forberedelser til permanent plugging

Publisert: 7. juli 2023

Avvik

Repsol - Gyda - permanent plugging og forlating av brønner fase II

Publisert: 25. juni 2021

Avvik

Pålegg til Okea – Draugen – brønnintegritetsstatus

Publisert: 20. november 2020

Avvik

Point Resources - Jotun B - Plugging av brønn

Publisert: 24. mai 2018

Avvik

Statoil - Kvitebjørn - Permanent plugging av brønner

Publisert: 13. februar 2018

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk - Plugging og forlating av brønner

Publisert: 2. november 2017

Avvik

Statoil - Troll/Songa Endurance - Gransking av brønnkontrollhendelse

Publisert: 21. februar 2017

Avvik

Statfjord B - Styring av vedlikehold

Publisert: 16. januar 2015

Avvik

Statoil - COSL Innovator - Trykkbalansert boring

Publisert: 18. juli 2014

Avvik