Hopp til hovedinnhold

§ 10 Forsvarlig virksomhet

Virksomheten skal være forsvarlig både ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av alle faktorer som har betydning for planlegging og gjennomføring av virksomheten når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Det skal også tas hensyn til de enkelte virksomhetenes egenart, stedlige forhold og operasjonelle forutsetninger.
Et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet skal etableres, opprettholdes og videreutvikles.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Dette er en grunnleggende bestemmelse for virksomheten, og den viderefører hovedsakelig gjeldende rett, jf. blant annet petroleumsloven § 10-1 og arbeidsmiljøloven § 4-1, jf. også de øvrige paragrafene i kapittel 4 og tidligere sikkerhetsforskrift § 9 om forsvarlig virksomhet, som gjelder både på helse- og sikkerhetsområdet. For landanleggene vises det også til brann- og eksplosjonsvernloven. For helsemessige forhold vises til § 16 med veiledning. Når begrepet forsvarlig brukes her, innebærer ikke dette noen realitetsendring i forhold til arbeidsmiljølovens forsvarlighetsbegrep som er ”fullt forsvarlig”. Med virksomhet menes her det samme som i arbeidsmiljøloven, det vil si at begrepet er tilnærmet synonymt med bedrift.
Kravet i første ledd om samlet vurdering baseres på et helse-, miljø- og sikkerhetsmessig helhetssyn for den enkelte virksomheten. Muligheten for å foreta helhetlige vurderinger vil variere fra virksomhet til virksomhet ut fra hvilke faktorer som skal vurderes. I første ledd andre punktum er det angitt at det i tillegg til andre relevante faktorer skal tas hensyn til virksomhetens egenart, stedlige forhold og operasjonelle forutsetninger i vurderingen. En enkeltvis og samlet vurdering kan for eksempel være at faktorer som støy, klimatiske forhold ikke bare skal vurderes som enkeltstående faktorer, men at den ansvarlige så langt som mulig skal vurdere den samlede belastningen de enkelte faktorene kan medføre. På arbeidsmiljølovens område retter kravet seg mot alle faktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Hvilke tiltak som den enkelte virksomheten må iverksette for å oppfylle kravet om forsvarlig virksomhet følger av krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Kravene må imidlertid ses i forhold til at nivået for helse, miljø og sikkerhet skal videreutvikles, blant annet i forhold til den teknologiske utvikling, jf. andre ledd og hjemmelslovenes formålsbestemmelser.
Det følger av petroleumsloven, forurensningsloven, arbeidsmiljøloven, brann- og eksplosjonsvernloven og helselovgivningen at nivået som andre ledd beskriver, skal utvikles i takt med den teknologiske utviklingen, og også med den generelle samfunnsutviklingen, jf. bestemmelsene om formål og om krav til forsvarlig virksomhet i hjemmelslovene.
For å legge til rette for en slik utvikling har myndighetene valgt å benytte seg i hovedsak av funksjonskrav i forskriftene, der en beskriver hva som skal oppnås framfor å angi konkrete løsninger. Sentralt når forskriftens nivå skal fastlegges står, i tillegg til forskriftens ordlyd, myndighetenes fortolkninger av regelverket, enkeltvedtak som fattes og veiledninger som myndighetene gir.
Annen norsk lovgivning kan også være aktuell som rettskilde ved tilsynet med petroleumsvirksomheten. Det vises til petroleumsloven § 1-5 som gir annen norsk rett anvendelse i petroleumsvirksomheten.
Det vises til § 24 når det gjelder bruk av normer på helse-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsområdet som myndighetene anbefaler i veiledningen til de utfyllende forskriftene.
Bestemmelsen vil bli håndhevet i lys av den virksomheten det gjelder, om det gjelder høyrisikooperasjoner og virksomhet med storulykkespotensial, eller om det gjelder byggeoppdrag eller lignende av mindre omfang og med lavere risiko.

Equinor - Statfjord B - barrierer og vedlikehold

Publisert: 25. mars 2021

Avvik

Equinor - Hammerfest LNG - Pålegg etter gransking av hendelse med hydrater i sikkerhetsventiler

Publisert: 5. september 2019

Avvik

Gassco - Kårstø - materialhåndtering

Publisert: 6. august 2019

Avvik

Equinor – Veslefrikk A og B – materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 19. juni 2019

Avvik

Pålegg til Esso - Slagentangen - materialhåndtering og styring av arbeidsmiljø

Publisert: 6. februar 2019

Avvik

ExxonMobil - Ringhorne - Logistikk

Publisert: 30. juni 2016

Avvik

Pålegg til BP - Ula - Materialhåndtering & Kran og løft

Publisert: 8. juni 2016

Avvik

Diamond Offshore Netherlands B.V. – Ocean Vanguard

Publisert: 3. juli 2014

Avvik

ConocoPhillips Skandinavia AS - Eldfisk 2/7-S - Beredskap og materialhåndtering

Publisert: 21. april 2014

Avvik