Tilsynet ble gjennomført i tidsrommet 18. oktober til 9. november 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Equinor sikrer etterlevelse av myndighetskrav knyttet til styring av storulykkerisiko og barrierer på Oseberg Øst innenfor prosessikkerhet, teknisk sikkerhet og beredskap.

I praksis betydde det at vi ville vurdere hvordan organisasjonen har oversikt og kontroll på forhold som kan:

 • påvirke risiko for en storulykke, og/eller
 • bidra til at en hendelse utvikler seg og eskalerer til en storulykke
 • påvirke kompetanse og kapasitet til å håndtere fare- og ulykkessituasjoner

Resultat

Det ble identifisert seks avvik under tilsynet. Disse omfattet:

 • Manglende passiv brannbeskyttelse
 • Mangler ved brannskille for generator for brannvann og nødstrøm
 • Manglende hodesett til VHF i livbåt
 • Personvekt og kapasitet for redningsmidler
 • Trening og øvelse av beredskapsorganisasjonen om bord
 • Utstyr i rømningsvei

Videre observerte vi tre forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

 • Operasjonelle barriereelementer
 • Sikkerhet for personell ved MOB-operasjoner
 • Beredskapsanalyse

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 17. januar 2024 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.