Kapittel I Innledende bestemmelser

§ 1 Virkeområde

Hvor finner jeg regelverket for dykking?

Kapittel II Generelle bestemmelser

§ 5 Utforming av innretninger

Områdeklassisifisering og plassering av luftinntak

Kapittel III Gjennomgående felleskrav

§ 10 Anlegg, systemer og utstyr

Generell referanse til NORSOK - anses hele standarden som anerkjent?

§ 10a Tennkildekontroll

Sikkerhetsnivå for elektrisk utstyr i forbindelse med tennkildekontroll

§ 12 Materialer

Do you have any reguations for GRP grating?

§ 13 Materialhåndtering og transportveier, atkomst og evakueringsveier

Helning på trapper på flyttbare innretninger

§ 14 Ventilasjon og inneklima

Er det lov å ha tv-rom kun for røykere?

Kapittel IV Utforming av arbeids- og oppholdsområder

What are the working environment requirements to wireline operator cabins?

Kapittel V Fysiske barrierer

§ 30 Brannskiller

Hva er et lukket område?

§ 31 Brannskiller i boligkvarter

Behovet for h-60 i yttervegger

§ 36 Brannvannsforsyning

Avklaring

Kapittel XI Boligkvarter

§ 58 Boligkvarter

Er det lov å ha TV-rom kun for røykere?

Helning på trapper på flyttbare innretninger

Kapittel XII Maritime anlegg

§ 63 forankring, fortøyning og posisjonering

Forankring av flyttbare innretninger og regelverket - presisering, klargjøring og veiledning

Kapittel XV Innarbeiding av EØS-regelverk

§ 78 ATEX

FRP-rister og relevansen av ATEX-produktdirektivet

Hvilke direktiver gjelder for reguleringsventiler, aktuatorer, kontrollsystemer og hydraluliske anlegg?

Do you have any regulations for GRP grating?

Hvilke krav stilles til headset og adaptere ved radiokommunikasjon?

§ 79 Trykkpåkjent ustyr som ikke omfattes av innretningsforskriften

Hvilke direktiver gjelder for reguleringsventiler, aktuatorer, kontrollsystemer og hydrauliske anlegg?

§ 80 Maskiner og sikkerhetskomponenter som ikke omfattes av innretningsforskriften

Hvilke direktiver gjelder for reguleringsventiler, aktuatorer, kontrollsystemer og hydrauliske anlegg?

§ 82 Ikrafttredelse

Bruken av eldre tekniske krav