Hopp til hovedinnhold

§ 13 Tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning

Den ansvarlige skal sikre at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte gis anledning til å medvirke i saker som har betydning for arbeidsmiljøet og sikkerheten i virksomheten etter krav gitt i og i medhold av arbeidsmiljøloven og denne forskriften. Slik medvirkning skal ivaretas i de ulike fasene av virksomheten.
For å fremme helse, miljø og sikkerhet, skal det sikres at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte gis anledning til å medvirke ved etablering, oppfølging og videreutvikling av styringssystem som nevnt i denne forskriften § 17.
Den som enkeltvedtak retter seg mot, skal sikre at arbeidstakernes tillitsvalgte gjøres kjent med disse vedtakene.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Hensikten med arbeidstakermedvirkning er blant annet å bruke arbeidstakernes samlede kunnskap og erfaring for å sikre at saker blir tilstrekkelig belyst før det treffes beslutninger som angår helse, miljø og sikkerhet, og å gi arbeidstakerne muligheten til å ha innflytelse på sin egen arbeidssituasjon.

Rett til å medvirke - denne paragrafen. Plikt til å medvirke - se § 7 og § 17
Denne bestemmelsen omhandler arbeidstakernes rett til å medvirke. Arbeidstakernes plikter omhandles i den generelle pliktsubjektbestemmelsen, § 7. Arbeidstakerne har videre et medvirkningsansvar når det gjelder styringssystem som følger av § 17.

Forholdet til de utfyllende forskriftene
Arbeidstakernes rett til å medvirke gjelder saker som har betydning for arbeidsmiljøet og sikkerheten etter krav gitt i og i medhold av arbeidsmiljøloven og denne forskriften. Det vil også si krav gitt i de utfyllende forskriftene. Medvirkningsretten er normalt ikke gjentatt i de utfyllende forskriftene.

Reell medvirkning
Bestemmelsen innebærer at arbeidstakerne gis reell mulighet til å påvirke arbeidsmiljø og sikkerhet i virksomheten. Med reell mulighet menes at arbeidstakerne involveres så tidlig i beslutningsprosessen at deres innspill utgjør en del av beslutningsgrunnlaget.
Arbeidstakernes representanter velges av arbeidstakerne, se neste avsnitt om tillitsvalgte.
Kravet om arbeidstakermedvirkning innebærer også en plikt for arbeidsgiveren til å sikre at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter, samt at de får nødvendig tid til å ivareta sine oppgaver, jf. arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a, arbeidsmiljøloven § 6-5 første og andre ledd og § 7-4. Arbeidstakerne skal ha opplæring i styringssystemet og gjøres kjent med resultater fra systemrevisjoner av dette, jf. arbeidsmiljøloven § 4-2 første ledd. Arbeidsgiveren må sikre at verneombudene får tilgang til det regelverket som gjelder for virksomheten slik at de kan oppfylle sine plikter etter arbeidsmiljøloven § 6-2. Dette inkluderer også relevante rammesettende dokumenter som utfyller regelverket, for eksempel standarder.
Arbeidstakernes rett til medvirkning ved myndighetstilsyn framgår av arbeidsmiljøloven § 6-2 sjuende ledd.

Tillitsvalgte
Tillitsvalgte kan være både verneombud, fagforeningsrepresentanter eller andre representanter valgt av arbeidstakerne.
Bestemmelsen gjør ikke endringer i det systemet som følger av arbeidsmiljøloven for involvering av arbeidstakerne og deres tillitsvalgte, deriblant hvem som skal involveres i ulike tilfeller. Hvilke tillitsvalgte for arbeidstakere som bør medvirke vil avhenge av sakens art, hvilken fase i virksomheten det er tale om og hvem som blir berørt av den aktuelle saken. Det kan være arbeidstakernes representanter i arbeidsmiljøutvalg, koordinerende arbeidsmiljøutvalg, felles stedlig arbeidsmiljøutvalg, bedriftsutvalg, hovedverneombud, verneombud, arbeidstakernes organisasjoner og fagforeningsrepresentanter, avhengig av den enkelte saken. Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven eller forskrifter under den kan også rette seg mot spesielle arbeidstakerrepresentanter. Det kan være naturlig at de valgte arbeidstakerrepresentantene trekker inn berørte arbeidstakere eller arbeidstakere med særlig relevant kompetanse i behandling av saken. Disse vil eventuelt komme i tillegg til de brukerrepresentanter som arbeidsgiver utpeker. Brukerrepresentanter kan være slike som arbeidsgiver utpeker etter styringsforskriften § 11, jf. veiledningen til denne. Det bør avtales mellom partene hvilke saker som skal behandles i arbeidsmiljøutvalg, bedriftsutvalg og eventuelle andre utvalg, der dette ikke går klart fram av arbeidsmiljøloven med forskrifter eller hovedavtalen. I forbindelse med større organisasjonsendringer bør organiseringen av arbeidstakermedvirkning vurderes og tilpasses.

Medvirkning i alle faser av virksomheten
Første ledd innebærer blant annet at det stilles krav til arbeidstakermedvirkning i alle faser av virksomheten i saker som gjelder arbeidsmiljø og sikkerhet. For å sikre at arbeidstakernes erfaring også kan nyttes av aktører som ennå ikke har egen driftsorganisasjon, kan aktøren innhente slik erfaring fra tillitsvalgte hos andre operatører eller entreprenører, samt aktuelle arbeidstakerorganisasjoner.

Medvirkning ved styringssystem
Andre ledd regulerer arbeidstakernes rett til medvirkning ved etablering, oppfølging og videreutvikling av styringssystem. Det går fram av bestemmelsen at medvirkningsretten i forbindelse med styringssystem gjelder også for området ytre miljø og helselovgivingen. For verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg er krav om deltakelse ved etablering og vedlikehold av styringssystem uttrykkelig gitt i arbeidsmiljøloven § 6-2 og § 7-2. Etter arbeidsmiljøloven § 3-1 framgår det også at arbeidsgiver skal utføre systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. I tillegg framgår det av arbeidsmiljøloven § 4-2 første ledd at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal medvirke ved utformingen av systemer som nyttes ved planlegging og utforming av arbeidsmiljøet. Det vises til arbeidsmiljølovens forarbeider, særlig Ot. prp. nr. 50 (1993-94), der det utdypes hva som menes med tillitsvalgte.

Informasjon om enkeltvedtak
Tredje ledd viderefører gjeldende rett. Plikten til å gjøre vedtak kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte påligger den som enkeltvedtak retter seg mot. Hvem som skal informeres, vil variere fra sak til sak. For å nå alle berørte, kan det for eksempel være nødvendig å informere koordinerende arbeidsmiljøutvalg for felt eller arbeidstakerorganisasjonene som er representert på arbeidsplassen. Det må vurderes i det enkelte tilfellet hvem det er naturlig å informere. Der det er etablert en organisert vernetjeneste, er det normalt den som skal informeres i første rekke.

Nærmere om gjennomføring av medvirkning
I forbindelse med større og mer omfattende saker som organisasjons- og utviklingsarbeid og utbyggings- og modifikasjonsprosjekter, bør det etableres planer for medvirkning. Slike planer kan for eksempel vise de aktuelle prosessene der medvirkning skal skje, hvem som er arbeidstakernes representant eller representanter, tids- og møteplaner, hvilken kompetanse som er nødvendig med mer.
Kravet om arbeidstakermedvirkning innebærer at arbeidstakere med tilstrekkelig kunnskaper og erfaring medvirker i utarbeidelsen av relevante analyser for å sikre at forhold av betydning for arbeidsmiljø og helse blir belyst. Kravet om arbeidstakermedvirkning innebærer også at alle berørte arbeidstakere gjøres kjent med resultater av relevante analyser samt betydningen av resultatene for utførelsen av arbeidet.
I forbindelse med anbudsrunde eller kontraktinngåelse som innebærer vesentlige endringer i arbeidsorganisering, bemanning eller teknologi, skal det i henhold til arbeidsmiljøloven § 7-2 legges til rette for at arbeidstakernes representanter i arbeidsmiljøutvalget får anledning til å medvirke i de saker som kan ha betydning for arbeidsmiljøet.
Etter arbeidsmiljøloven § 4-2 første ledd skal arbeidstakere og deres tillitsvalgte delta i utviklingsarbeid som angår utformingen og organiseringen av arbeidet i virksomheten. Dette gjelder blant annet utformingen av metoder, prosedyrer og instrukser som får betydning for egen arbeidssituasjon.
Innenfor sitt eget område skal verneombudet informeres om hendelser og tilstander som skal meldes til myndighetene, jf. styringsforskriften § 29, § 30, § 31, § 32, og § 36 jf. arbeidsmiljøloven § 6-2.
Forskrift av 6. desember 2010 om organisering, ledelse og medvirkning gir utfyllende bestemmelser om valg, funksjon og oppgaver for arbeidsmiljøutvalg og verneombud.
Forskrift til petroleumsloven § 78 regulerer tillitsvalgtes adgang til arbeidsplassen for å ivareta tariffmessige gjøremål.

Floatel International - Floatel Endurance - arbeidsmiljø

Publisert: 18. juni 2024

Avvik

Seadrill – West Phoenix – drift og vedlikehold i boreområdene

Publisert: 23. januar 2024

Avvik

Equinor - Aasta Hansteen – vedlikeholdsstyring

Publisert: 30. august 2023

Avvik

Pålegg til Saipem – Scarabeo 8 – styring av arbeidsmiljø og drift i boreområdene

Publisert: 20. april 2023

Avvik

Equinor – Statfjord C – arbeidsmiljørisiko

Publisert: 14. april 2023

Avvik

Noble – Noble Lloyd Noble – arbeidsmiljø og drift i boreområdene

Publisert: 30. januar 2023

Avvik

KCA Deutag Drilling - Askeladden - styring av arbeidsmiljø

Publisert: 23. januar 2023

Avvik

ConocoPhillips – avviksbehandling

Publisert: 10. januar 2023

Avvik

Gassco - avviksbehandling

Publisert: 9. november 2022

Avvik

Transocean Services - avviksbehandling

Publisert: 17. august 2022

Avvik

Veltec - styring av arbeidsmiljørisiko ved arbeid på Equinor Mongstad

Publisert: 30. mai 2022

Avvik

Aker BP – avviksbehandling

Publisert: 5. mai 2022

Avvik

OMV Norge – Iris Hades - prosjektstyring og gjennomføring

Publisert: 4. mai 2022

Avvik

Equinor - Wistingprosjektet - arbeidsmiljø

Publisert: 7. april 2022

Avvik

Equinor - Mongstad - styring av organisatorisk og psykososial arbeidsmiljørisiko

Publisert: 6. september 2021

Avvik

Transocean Services – styring av organisatoriske endringer

Publisert: 16. august 2021

Avvik

Island Drilling - styring av arbeidsmiljø

Publisert: 26. mars 2021

Avvik

Pålegg til Equinor – selskapets egen oppfølging

Publisert: 7. desember 2020

Avvik

Floatel – Floatel Endurance – styring av arbeidsmiljø - pålegg

Publisert: 28. juli 2020

Avvik

Repsol – Gyda – kran og løft, stillas og arbeidsmiljø

Publisert: 21. juli 2020

Avvik

Dolphin - Borgland Dolphin - arbeidsmiljøstyring og elektriske anlegg

Publisert: 23. mars 2020

Avvik

Transocean – Selskapet sin egen oppfølging

Publisert: 19. februar 2020

Avvik

Transocean – Transocean Endurance – arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 12. desember 2019

Avvik

Floatel International - styring av arbeidsmiljørisiko

Publisert: 2. juli 2019

Avvik

Aker BP - Valhall - materialhåndtering, kran og løft

Publisert: 21. juni 2019

Avvik

Equinor – Veslefrikk A og B – materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 19. juni 2019

Avvik

Point Resources - Ringhorne - Styring av helserisiko i arbeidsmiljø

Publisert: 24. juli 2018

Avvik

ConocoPhillips - Tilrettelegging av evakuering fra innretninger

Publisert: 4. desember 2017

Avvik

Songa - Songa Encourage - Logistikk og Arbeidsmiljø

Publisert: 8. juni 2017

Avvik

Eni - Goliat - Gransking av personskade

Publisert: 19. januar 2017

Avvik

Eni - Goliat - Styring av arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 12. januar 2017

Avvik

Statoil - Kvitebjørn Sleipner og Åsgard A - Arbeidstakermedvirkning

Publisert: 22. august 2016

Avvik

Pålegg til ENI - Goliat - Logistikk og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 18. februar 2016

Avvik

Wintershall - Brage - Bore- og brønnaktiviteter

Publisert: 5. januar 2016

Avvik

Statoil - Gullfaks A - Vedlikeholdsstyring

Publisert: 18. november 2015

Avvik

Det norske oljeselskap asa - Oppfølging av sammenslåingen med Marathon Oil Norge as

Publisert: 6. mai 2015

Avvik

Leiv Eiriksson - Risikoutsatte grupper og beredskap

Publisert: 19. januar 2015

Avvik

Nyhamna - Arbeidsmiljø og materialhåndtering

Publisert: 12. januar 2015

Avvik

Pålegg til Prosafe AS etter tilsyn med risikoutsatte grupper på Regalia

Publisert: 4. juli 2014

Avvik

Diamond Offshore Netherlands B.V. – Ocean Vanguard

Publisert: 3. juli 2014

Avvik