Tilsynet ble gjennomført i oktober og november 2022.

Bakgrunn

Tidligere tilsyn med Equinors offshoreinnretninger og landanlegg har vist sammenfallende observasjoner knyttet til svakheter i Equinors arbeidsmiljøstyring på systemnivå, og i hvordan risikostyring utøves i praksis på innretninger og anlegg.

På bakgrunn av dette igangsatte vi en tilsynsaktivitet med Equinors systemer og praksis for styring av arbeidsmiljørisiko på et overordnet nivå. Målet med tilsynet var å vurdere om Equinors oppfølging og igangsatte forbedringsprosesser knyttet til styring av arbeidsmiljørisiko er tilstrekkelige til å oppnå samsvar med krav i regelverket.

Statfjord C er en senfase-innretning og er i Equinor organisert under og følges opp av driftsenheten FLX.

Mål

Målet med tilsynet på Statfjord C var å verifisere at Equinors styring av arbeidsmiljørisiko er slik at egne og innleide arbeidstakere ikke utsettes for risiko for helseskade og sykefravær.

Resultat

Tilsynet identifiserte følgende avvik fra regelverket

 • Manglende samsvar mellom oppgaver og ressurser
 • Brudd på arbeidstidsbestemmelsene
 • Tilrettelegging av arbeidet og risikovurdering
 • Analyse av psykososial risiko
 • Tiltak
 • Tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning
 • Risiko for muskel- og skjelettplager
 • Etterlevelse av interne krav
 • Opplæring og informasjon

I tillegg observerte vi følgende forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt:

 • Oppfølging av arbeidstidsbestemmelsene
 • Helserisiko knyttet til støy
 • Helserisiko knyttet til kjemisk arbeidsmiljø

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 15. mai 2023 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.