Hopp til hovedinnhold

§ 31 Melding om ulykke som har medført død eller personskade

Ved ulykker i virksomheten skal arbeidsgiveren eller den som representerer arbeidsgiveren på stedet, sende skriftlig melding til Havindustritilsynet på fastsatt NAV-skjema om ulykker som har medført
 1. død,
 2. alvorlig personskade,
 3. arbeidsuførhet med fravær,
 4. medisinsk behandling.
Hovedbedriften og operatøren skal ha kopi av meldingen som den enkelte arbeidsgiveren sender til myndighetene.
Paragraf sist endret: 1. januar 2023

Det skal gis melding om ulykken selv om den er varslet eller meldt etter § 29 første ledd.
Ulykker skal også meldes på NAV Arbeids- og velferdsetatens skjema NAV 13-06.05 og NAV 13-07.05 og skal sendes til NAV skanning, Postboks 1400, 0109 Oslo.
Med alvorlig personskade som nevnt i første ledd bokstav b, menes
 1. hodeskader med hjernerystelse, tap av bevissthet eller andre alvorlige følger,
 2. tap av bevissthet av andre årsaker,
 3. skjelettskader og skade på sener, unntatt brist eller brudd på fingre eller tær hvor de sammenhørende beindelene ikke er ute av posisjon (udislosert brudd),
 4. skader på indre organer,
 5. hel eller delvis amputasjon av legemsdeler, unntatt tap av negl eller finger- eller tåtupp uten samtidig tap av beinsubstans,
 6. forgiftninger eller kjemisk eksponering med fare for varige helseskader,
 7. forbrennings-, frost-, eller etseskader med fullhudsskade (tredje grad) eller delhudsskade (andre grad) i ansiktet, på hender, føtter eller i underlivet, samt alle delhudsskader som i omfang er større enn fem prosent av kroppsoverflaten,
 8. generell nedkjøling (hypotermi av grad to eller høyere),
 9. varige men eller senfølger av skade som medfører en definert medisinsk invaliditet, jf. Rikstrygdeverkets invaliditetstabeller,
 10. øyeskader som medfører helt eller delvis tap av syn,
 11. øreskader som medfører helt eller delvis tap av hørsel og
 12. skade med omfattende tap av muskelmasse eller hud.
Med ulykker som har ført til arbeidsuførhet og fravær etter første ledd bokstav c, menes ulykker som har ført til at den skadde ikke kan gjenoppta eller må fritas fra sine normale arbeidsoppgaver i det neste eller i et senere skift. Dette inkluderer også tilfeller der skaden har inntruffet på den siste dagen av arbeidsperioden. Med ulykker som medfører medisinsk behandling som nevnt i første ledd bokstav d, menes personskade som krever behandling eller undersøkelse av lege, eller der behandling blir utført etter veiledning av en lege, for eksempel mindre operative inngrep, sying av sår eller bruk av reseptpliktige medikament. Diagnostisk undersøkelse av lege, der det ikke kan konstateres skade, skal ikke kategoriseres som en medisinsk behandling. Enkel sårbehandling, øyeskylling og lignende regnes ikke som medisinsk behandling selv om den gis av en lege.
Med førstehjelpsskader menes personskader som ikke fører til fravær eller krever medisinsk behandling.
Kravet om kopier av meldingen skal bidra til å samordne virksomhetenes verne- og miljøarbeid.