Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at selskapets planlegging, gjennomføring og forbedring av oppfølgingsaktiviteter er i henhold til selskapets egne krav og myndighetenes krav.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Arbeidstakermedvirkning og arbeidsmiljøutvalg (AMU)
  • Bruk av norsk språk

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til etterlevelse av egne krav.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Transocean redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om en vurdering av det forbedringspunktet som ble observert. Svarfrist er satt til 28. februar 2020.