• Tilsynet ble gjennomført 19.-26. januar 2023.
 • Pålegget ble varslet 22. mars 2023.
 • Pålegget ble gitt 17. april 2023.

 

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Saipems styring av arbeidsmiljø og drift i boreområdene på Scarabeo 8 samsvarte med krav i regelverket. Videre ble observasjoner fra tidligere tilsyn innen arbeidsmiljø og boring fulgt opp.

Resultat

Tilsynet identifiserte ti avvik. Disse omfattet:

 • Avvikshåndtering
 • Manglende vurdering av ulike tekniske og organisatoriske løsninger for å unngå helseskadelig eksponering og belastninger
 • Styring av risiko for muskel- og skjelettplager
 • Styring av psykososialt arbeidsmiljø
 • Styring av kjemisk helsefare
 • Styring av støy og hånd/arm-vibrasjon
 • Personlig verneutstyr
 • Arbeidstakermedvirkning
 • Felles, stedlig arbeidsmiljøutvalg (FS-AMU)
 • Vedlikehold/system

 

I tillegg observerte vi to forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

 • Ventilasjon og inneklima
 • Funksjonsprøving av utblåsingssikringsventilen (BOP)

Oppfølging av tidligere avvik

I tilsynet verifiserte vi også hvordan Saipem har håndtert enkelte tidligere påviste avvik. Følgende avvik fant vi at ikke var håndtert i tråd med selskapets tilbakemeldinger til oss, blant annet 23.9.22 og 16.11.22:

 • Avvik 5.1.3 om avviksbehandling fra rapport etter tilsyn med barriere og vedlikeholdsstyring innenfor elektriske anlegg instrumenterte sikkerhetssystemer og borerelaterte systemer på Scarabeo 8 (23.6.2022).

Pålegg

Tilsynet med Saipem har påvist alvorlige brudd på regelverket og vi har nå gitt selskapet følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. styringsforskriften §§ 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet og 22 om avviksbehandling pålegger vi Saipem å:

 1. Gjennomgå selskapets styringssystem for arbeidsmiljø som blant annet skal sikre kompetanse, kartlegginger, risikovurderinger, korrigering av feil og mangler og forbedring. Arbeidet skal inkludere en analyse av bakenforliggende årsaker til påpekte mangler knyttet til styring av arbeidsmiljø i Saipem.
 2. Gjennomføre nødvendige forbedringstiltak på systemnivå i Saipem basert på ovennevnte gjennomgang og analyse.

Fristen for å etterkomme pålegget er 31.8.2023. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

En tidfestet plan for å etterkomme pålegget skal oversendes Ptil innen 28.4.2023. Planen skal beskrive hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp.