Hopp til hovedinnhold

§ 33 Melding og rapportering om dykkeroperasjoner i tilknytning til landanlegg

Operatøren eller den som står for driften av et landanlegg skal sende skriftlig melding til Havindustritilsynet om alle dykkeroperasjoner som det ikke kreves samtykke for. Meldingen skal sendes i henhold til frist fastsatt av Havindustritilsynet og skal inneholde opplysninger om dykkersted, aktører som deltar, aktiviteten som skal utføres og tidsplan for operasjonen.
Operatøren skal sende en aktivitetsrapport om bemannede undervannsoperasjoner til Havindustritilsynet. Rapporten skal sendes senest 14 dager etter utgangen av hvert halvår.
Paragraf sist endret: 1. januar 2022

Meldingskravet gjelder ”innaskjærs” dykking tilknyttet landanlegg, som det ikke kreves samtykke for i henhold til § 25. Meldingen vil kunne danne grunnlag for tilsyn. Med opplysninger om aktører som deltar, menes navn på selskap, eventuelt enkeltmannsforetak som er involvert i dykkeroperasjonen, adresse mv. og kontaktperson. Med opplysninger om aktiviteten som skal utføres, menes i tillegg til opplysning om selve oppdraget, også dykkermetode, dykkeranlegg og -utstyr og dykkerplattform (fartøy/lekter eller annet.)
Dersom Havindustritilsynet ikke har sagt noe annet, er frist for å sende meldingen minst tre uker før oppstart av dykkeroperasjonen.