Tilsynet ble gjennomført 22. mars 2022.

Om prosjektet

Funn 6506/11-10 (Hades-Iris) ligger på Haltenbanken i Norskehavet om lag 23 kilometer sørøst for Åsgardfeltet. Funnet tilhører utvinningstillatelse 644 B, hvor OMV er operatør.

Plan for utbygging og drift (PUD) ventes levert i slutten av 2022. Det planlagte utbyggingskonseptet er havbunnstilknytning til Åsgard B-innretningen.

Bakgrunn

Selskapenes arbeid i planlegging og gjennomføring av prosjekter har betydning for kvalitet, sikkerhet og arbeidsmiljø i det ferdige produktet.

I tilsynet ble følgende vektlagt:

  • Modning av konseptløsning for arbeidsmiljø, sikker oppstart og drift
  • Erfaringsoverføring
  • Kontraktstrategi, bemanning, organisering, kapasitet og kompetanse
  • Grensesnitt mot vertsinnretning
  • Oppfølging og kvalitetssikring av prosjektering
  • Realisme i mål og ambisjoner

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at prosjektet gjennomføres i tråd med HMS-regelverket og at OMV i sin prosjektstyring sikrer at de i planleggingsfasen reduserer risiko, ivaretar arbeidsmiljø og forebygger ulykker under oppstart og i driftsfasen.

Resultat

Tilsynet identifiserte ett avvik knyttet til tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning og ett forbedringspunkt knyttet til verifikasjon av leverandør i forkant av kontraktstildeling.

Hva skjer nå?

Vi har bedt OMV innen 10. mai 2022 redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som ble observert.